خدایاتمام بیماران را شفا عنایت فرما

Posted on at


 

خداوند(ج)بسیارمقام والاوبی حد مهربان برسربندگانش میباشد.وهمه دردهای ناعلاج اگرخواسته باشد.به پیش اوآسان واومشکل گشا میباشد.وبیماران راشفا میدهد.بیماری یک مشکل همیشه گی دربین انسان های بشر میباشد.که در تمام عرصه زندگی انسان هاراتهدید میکند.بیماری بدترازفقرمیباشد.انسان نمیتواند.بابیماری زندگی خودراسپری کند.اشخاص که درطول زندگی خود فقروناداری راتجربه کرده اند

..

وهم مدت رنج وبیماری راحس کرده است.چنین بیان میکنند.که بیماری کمبود سلامت میباشد.وفقرکمبودثروت میباشد.شخصی که بیمارنباشد.صاحب ثروت نیزمیباشد .انسان وقتی که مریض باشد.قدرسلامتی خودرامیفهمد.پس ثروت به حال او فایده ندارد.سلامتی برای هرشخص بهترازثروتش میباشد.همچنان رسول خدا شفای تمام مریضان راازپروردگارعالمیان میخواهد.تمام بیماران یعنی تمام بیماری ها چه بیماری های میکروبی وعفونی چه بیماری های روانی وجسمی ومریضی های گوناگون دیگر چه بیمارمسلمان ویاه غیرمسلمان درنزد خداوند (ج)فرق ندارد وآنها راشفا میدهد کسی که بیماراست.

بسیار افسرده ورنج میبرد. تمام اعضای خانواده آه وناله بیمار دل آن ها را بدرد میآورد. وتنها میتوانند. برایش دعا کنند. وخداوند(ج) دعآها را مستجاب کند. برای بیمار بی خوابی وکم اشتیایی پیدا میشود. تمام بیماری هایی که دردنیاوجود دارد .همه شفایش بدست خداوند(ج) ورسولش میباشد. وبعضی ازبیمارها هستند. که منجر به هلاکت ومرگ شان میگردد. درقرآن  شریف به اشخاصی که ازنعمت های خداوند(ج)روی گردان شده اند. وباور ندارند. به شفای مریضان گفته شده است. که دارای قلب مریض میباشند. تمام مریضی ها یکه ازطرف خداوند(ج) میاید. همه شفایش به دست اوست. وتنها داکتران وسیله ای برای مریضان میباشند

.

 About the author

160