نان نمیخواهیم،عزت و آبرومیخواهیم.

Posted on at


نکوهش کردن ازطریق زبان کارآسانیست به همین دلیل من هم نکوهش میکنم،گاهی اعمال را،گاهی اقوال را،وگاهی انسان را.


روزی خواستم به نحوی همدردی کنم بادختری که طعمهءبعضی ازنهنگ های زمینی شده بود.آن دختر زیبا ،وجودی لبریز ازعاطفه واحساس داشت ،هرکس برایش قابل درک بود،سرتاپای برای انسان آرامش میداد.چشمانش برق راستی میزدوبرلبانش خندهءمحضی بود.ازدل پردردش گاهی آرزوهای میبرآمدکه همه پاک بودند.اومیگفت همیشه هر چیزیکه میخواهم ،ازخدا میخواهم نه ازبندگانش که فراموش کردند،کی وبه چی دلیل آنهاراخلق کرده است ،کسانی که فراموش کردندازکجاآمدند وبه کجا بر خواهند گشت.


اوحقیقت رابیان مینمود.


واقعاَبعضی اشخاص غنی به خاطرشان وشوکت نام شان،نام وعزت هزاران انسان راپایمال میکنند.برایشان خیلی آسان است.باخوشی وخوشحالی ماننداینکه بخواهندبه تفریح وتفرج بروند.


بادوربین فیلم برداری شان به دروازهءخانه کسی میکوبند که فقیر است .بخاطریکه اومجبوراست خیرات وزکات شانرا قبول کند،بارذلت تمام جهان را بالای شانه های اومیگذارند،شانه های کسی که خسته است از همهءمردم وکمک شان وهم از زندگی ومشکلات خود.به همین قسم نام خودرابه اوج عزت برده ونام اورا به منتهای ذلت میکشند،زهر زبان خودراپیش ازکمک کردن هزاران بار براو میپاشند.براومنت میگذارند وآنرابه آواز رسا وبلند بینواوبیچاره ای خطاب میکنند که نیاز به کمک اشخاصی مثل خودشان وهم قطاران به نحوی سخاوتمند شان دارد!...وگاه همهءآن تهی دستان را مهرهءخود تعیین میکنند طوری که توسط آنها میتوانند به اهداف شان برسند .اشک ناامیدی تک تک راحاضراندبه تصویر بکشندتا لبخندپیروزی نصیب شان شود. چون کسانی هم هستند که مجبوراندبخاطر زنده ماندن ،غرورانسانی خودرا زیر پای کرده ومنت اشخاص ثروتمندرابکشند وقبول کنندکه بخاطر آنها زنده میمانند ،زنده گی میکنند،گرم میشوند،ودرزنده گی به بزرگترین آرزوی خود که حتی ازجملهءکوچکترین آرزوهای اشخاص پولدار هم نمیشود،بخاطر آنها میرسند.


 


گاهی انسانهااز تلاش به چیز های که میخواهند میرسند.گاهی اشخاص توسط شانس به جای میرسند.وگاهی هم به کمک دیگران.حال هم اشخاصی  که به صفحهءتلویزیون کمک خود رابه دیگران جلوه گر میکنند.باخود فکر میکنند که بخاطر آنهاست که مردم گرسنه وتشنه،زنده میمانند.


امانه!این قسم نیست .نه تنها که این اشخاص ثروتمند به کسی کاری کرده نمیتوانند ،بلکه اکثراَحتی به فکر کسی هم نیستند وفایده هم از همین اشخاص فقیراست که به تمام جامعه حتی به ثروتمندان میرسد.وثروتمندان غافل ازاین که اینکار شان فقیران را خوشحال نساخته وآنهاراحتی از زندگی دلسردمیکند،طوری به آنها کمک میکنندکه دل پژمردهءفقیران رامی پاشاند ومیشکند.بله کمک مالی بعضی تلویزیون ها وبعضی اشخاص منت گذار به انسانان فقیر ،آبروریزی اشخاص فقیر تنها شاید در دنیاست.ولی بی عزتی خودشان کمتر دردنیااما اکثراَدرآخرت خواهد بود.آخرتی که همهءمابه خاطراوزنده ایم وتلاش به بهتر کردن آن روز داریم .بناءَضرراصلی به کسانی میرسد که بخاطربرابرکردن ارزش نام خودبه طلا،ارزش نام فقیران راباخاک یکسان میکنند.ودراخیر توصیهءکوچکی ازبندهءکوچک خداوندبزرگ بر تمام کوچکان خدا.


بخاطر سر افرازی خود،دوستان خدارارنج ندهیدچون سرافراز نخواهی شد.طوری با یک دست تحفه{خیرات}بدهید که دست دیگر تان آگاه نشود .کاملاَهمان طوری که خدا امر کرده ورسولش اطاعت کرده،وبرمارسانده.بااینکار براستی شما سربلند دنیا وآخرت میشوید.


وتنها خداوند است که بی نیاز از همه است.  با تشکر از خانم 


فرزانه جامی


برای دیدن مقاله های بهتر روی لینک زیر کلیک نمایید


http://www.filmannex.com/user/farhadhakimi/272832


 


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160