سلام برعشقم

Posted on at


سلام برعشق که سالهاست در در قلبم پرورش میدهم


سلام برعقشقیکه خودش سالهاست مرا پرورش داده


سلام بر عشق که مرا از همه زندگی ام درسی داد


این محبت شماست که احساس را به من داداین شما هستید که به امید آینده بسر میبرم


عشق که جز درد تا از او حاصل دیگر نگرفتمنمیدانم چی وقت این فرا خواهد رسید که


مرا وقت خوشی رسید و عشقم حصول شودجزبات قلبم را هنوز عشقم نشنیده است


سازهای قلبم در حرکت هستند که سالهاست


درد میکشم و اما او سازهای قلبم را نمیشنود


هنوز احساس گپی را که گفتم نکردههنوز هم سلام مرا علیک نگرفته


هنوز برایش در چشم مثل دشمن


وانمود میشود، اما گناهم دوست داشتن آن استکسی که سالها در پی یک مهربانی آن بودم


ولی غلط بودم چون همیشه از زشتی دیدم ام


کاش یکبار به دید که من به طرفش نگاه میکنمبه طرفم دیده و بگوید من تور از نظر خودت دیدم


ولی تو پسندم نشدی، خفه نخواهم شد


اما این مرا یک لحظه هم تحمل ندارد


اکنون چی بالایم میگذرد شما بگوید؟


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160