بی سوادی چیست ؟؟؟

Posted on at


بیسوادی چیست ؟؟؟


بیسوادی یک مشکل خیلی مهم و یا هم مشکلی است که افسوس خوردن آن فایده ای ندارد .


چرا که عده ای ذیادی از هم وطنان ما ا ز نعمت بزرک خدا که همان سواد یعنی خواندن و نوشتن میباشد محروم هستنچرا باید بیسواد باشم ؟


این سوالی است تمامآ کسانیکه از این نعمت محروم اند پرسان میکنند اما کسی نیست که به سوال آنان کدام جوابی بدهد.


برای تمام جوانانی که از این مشکل رنج میبرند میتونن از همی حالی اقدام برای یاد گیری آن نمایند


چرا که این بهترین نعمت است برای یک شخص اگر ازین محروم شد آن در آینده برای یک کشور و یا منطقه دوچار مشکل میشود


مثلا یک شخص بیسواد است ازهیچ چیز آگاهی ندارد دست به خلاف های ذیادی میزند که آخرش هم مرگ است بیشترین کسانیکه به را های خلاف دست میزنند آنان کسانی هستند که کدام آگاهی نه از دین دارند و نه هم از دولت خود به خود دست به هر کاری میزنند


آینده یک جوان بیسواد اگر در صورتی که به را خلاف دست یافت یا دوزد میشود . یا قاتل و یا هم معتاد و غیره ...آینده ای آن تاریک استچرا باید یک جوان ما دست به همچین کارا بزند؟؟


دولت ما برای اینکه بیسوادی در کشور کم شود برای تمام مردم که خواندن و یا نوشتن را بلد نیستن شروع به کار نموده تا برای آنان زمینه ای آموزش نموده استد تا آنان هم از این نعمت استفاده خوبی نمایند و در آینده یک شخص موفق در جامعه باشند و آگاهی از دین ودولت داشته باشندمن خودم خیلی ا زجوانان خوبی را دیدم که معتاد به مواد مخدر شدن هیچ کس آنان را دوست ندارد در جامعه کدام ارزش به آنان نمدهند اگر آنها سواد میداشتن و کمی در مورد این معتادی و دیگر کار های خلاف معلومات میداشتن شاید هرگز به این مرض آغشته نمیشدند او هم یک جوان است که میخواهد در آینده شخصی خوبی باشد و در جامعه وخدمت کند به این کشور خود اما افسوس از نعمت خواندن نوشتن استفاده کرده نمیتوانند دلیل آن فقط بی سوادی استبه امید روزی که دیگر در کشورما جوانی نباشد که بیسواد باشد


نویسنده : احمد فرید (حقدوست


 برای دیدن مقالات دیگر من لطفآ مرا دنبال کنید : http://www0.filmannex.com/farid-ahmad


.About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160