دلالیل عقب ماندگی افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوری باستانی که قدامت تاریخی چندین هزار سال را دارا میباشد مردم آن در طول تاریخ زندگی خویش را بافراز ونشیب های زیادی سپری کرده اند زیرا کشورمان همیشه میدان تاخت و تاز ونبرد بیگانگان که برای اشغال آن چشم دوخته بودند بود.اگرچه تا کنون اقوام وقبایل مختلف با مفکورها وطرزالعمل های مختلف در آنحکومت کرده اند.

ولی متاسفانه هیچ رهبری بخاطرشگوفایی وپیشرفت آن در امرپیشبرد مسوولیت شان جدی نبوده، به همین دلیل در اجرای یک حاکمیت متحد عادلانه وشکوفا تقریبا ناموفق بوده اند.

در حالیکه بعضی ازکشورهایکه بعد از افغانستان استقلال خویش را بدست آورده اند در جریان سالهای متمادی به طور چشم گیری پشرفت نمودهودر حال حاضر از جمله کشور های متمدن ومترقیجهان به شمار میروند.اما!!!! افغانستان بنابردلایل مختلفی مانند موجودیت احزاب مختلف، جنگ وخونریزی متواتر در سه دهه،بی اتفاقی، رهبری ناسالم، دخالتبیگانگان در امرحکومتداری، تقلید از فرهنگبیگانه گان فقر وبیکاری، فساد اداری، قوم پرستی در میان افراد واقشار مختلف جامعه، بیسوادی، گرفتاری اکثر افراد به مواد مخدر خصوصا قشربیکارجامعه، عدم سرمایه گذاری در پروژه های انکشافی به دلیل عدم اعتماد تجاران وترس شان از نبود امنیت کامل درکشور وهزاران دلیل دیگری که سبب شده است تا سطح آگهی مردم از سهولتهای عصر فعلی پایین برود.

ودر عین حال افغانستان و جامعه افغانی ما نیز در ردیف جوامع عقب مانده باقی بماند ویکی از دلایل دیگری که به نحوه در بین بعضی ها مروج شده است نادیده گرفتن شرایط اسلامی درامورزندگی شان میباشد زیرا بعضی ها به این عقیده اند که با تقلید از فرهنگ و راه کار های دنیای بیرون به تمدن پیشرفت دست می یابند غافل از این که اسلام بود که به آنان متحد وآسوده زیستن را آموخت وبه خاطر اسلام به جایگاه انسانیت و ارزشهای والای انسانی دست یافته انسانها در میان یدیگر و نسبت بر یدیگر به مقام و منزلت و برتری رسیدند.

چنانچه که قرآن کریم نیزمحور تحول زنده گانی بشریت میباشد٬ برای اینکه انسانها برای تغیرزندگی شان بسوی سعادت وخوشبختی رهنمای داشته باشندنازل گردید تا از آن بیاموزندواوامر آنرا در زنده گی به پایه عمل برسانند تا باشد که همه با هم متحد شده وخداوند (ج) نیزمارا در راه رسیدن به موفقیت همانطوریکه رهبران مسلمان و متدین مارا کمک کرد مارا هم در پرتو رحمت خویش قرار داده پیروز بگرداند.

تشکر,

برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat

 

 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160