ما هم رای میدهم

Posted on at


یک رای سرنوشت ساز است و میتواند آینده مارا تغیر دهد من هم منحیث یک شهروند و عضو این کشور رای میدهم وقتی به چشمان مردم رنج دیده خود می بینم درد شان را احساس میکنم دیگر جنگ و انتحار بس است باید بخاطر پیروزی و آبادی کشور مان گام بلند کنیم و رای بدهیم

این حق  آنهاست پروسه رای دهی پروسه ایست  که همه برای کشور شان تصمیم میگیرند و نظر خود را ابراز مینماید.

باید در مقابل رای مان بی تفاوت نباشیم تمام مردم افغان باید بخاطر آینده خود،اطفال خود و کشورشان به پای صندوق های رای دهی بروند و برای آینده شان تصمیم بگیرند.

بله!!! این حق ماست که برای آینده کودکان مان، برای آرامش کشورمان، برای رفاه و آبادی سرزمین مان، برای پیشرفت، برای ازبین رفتن تبعیض، برای تعلیم و تعالم و برای تغیر و تحول رای بدهیم

یک رای ارزش زیادی دارد و میتواند تحول بوجود بیاورد

باید جوانان کشورمان در رای خود دقیق و بیطرف باشند منظور از بیطرفی یعنی باید تبعیض و به فکر قوم،نژاد و زبان نباشند به کسی رای بدهند که قابلیت و ظرفیت آوردن رفاه،آرامش و امنیت را داشته باشد.

شرایط رای دهی: تمام افراد واجد شرایط میتوانند رای بدهند.

باید هرشهروند کشوردر سن 18باشد،باید تابعیت کشور را داشته باشد،باید مسلمان باشدو کارت رای دهی اخذ کرده باشد و میتواند در انتخابات شرکت کرده و در تصمیم گیری برای آینده شان سهیم شوند و برای آٍوردن اعتدال و اتحاد در میهن شان رای بدهند..

 About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160