سال نو مبارک...

Posted on at


 


باز آمد باز میاید و این ادامه دارد هر سال جدید میشود و هر سال تجلیل میشود چه ما باشیم چه نباشیم....باز می آید



سال نو یعنی آغاز نو آغاز نو برای پیشرفت آغاز نو با افکار نو....سال نو را دوست میدارم بخاطری که با پس زدن سال گذشته میتوانم روز های بد را از خود دور تر کنم و گویم این اتفاق سال پیش بود....سال نو را باید تجلیل کرد زیرا سال که جدید میشود یعنی ما باییست فرار از غم ها گوییم فرار از هر آن حوادث بد خوشی ها که بجایش باد از آن روز ها اگر صد سال هم بگذرد مانند دیروز پیش چشمانمان ظاهر میشوند



سال را باید جدید کرد لباس نو پوشید خانه را نو کرد ذهن را روشنتر و فکر را جمع تر کرد سال را باید نو کرد دل را پاک و چشم را بینا تر کرد...سال را باید نو کرد باید به فال نیک گرفتش خوبی ها را تصور و بدی هارا از افکار دور باید کرد....سال را باید همیشه سبز دانست و سال نو یعنی بهار نو و در این بهار امسال باید شگوفه شد و دوباره سر زد شگوفه میشوم و بدنیا می آیم و هر آن گونه که خواستم زیست میکنم زمستان سرد و شب های تار گذشت این سال دیگر بزرگ شده ام حس میکنم در مقابل این زندگی خیلی بزرگتر شده ام...


اهدافی دارم برای سال جدید میخواهم پیشرفت کنم متباقی هدف ها باشد آهسته آهسته پیش میروم همینکه میگویم میخواهم پیشرفت کنم تمام هدف هایم را نشان میدهد...


نوروز رسید و باید آمادگی گرفت امید که نوروز امسال برای همه گی سال خوب و خوشی باشد...سال نو مبارک



 


نویسنده:اسما ابراهیمی



About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160