خزان سوژه مبین ساز

Posted on at


خزان باز هم خزان, هوای ابری , خزان و شب های دراز و تاریک , برگ های زرد , خزان و هوس گرما, صدای درد و ناله تابستان , فصل خزان سوزی از یاد غم هاست , اشک پر سوز فلک


....


خزان سوژه مبین ساز فصل سردی زندگانی انسانهاست با ورود فصل خزان در بعد زندگانی انسان در طول سال یک بار تکرار می شود که خزان یکی از آمیزه های طبیعت می باشد که زینت بخش زندگانی درختان با برگ طلایی آن فصل خزان با در نظرداشت برگ های ریزان آن.


خزان فصلیست که با هر نفس کشیدن گذر زندگی را به ما نشان میدهد و این را برای ما یاد آور می شود که بر این دنیا و سرای بی در و پیکر هیچ امانی نیست.


خزانی که درختان را از ذره های وجودش جدا میسازد, خزانی که با روح سفیدش گرمای وجود را از گلبرگهای زیبای گلان دور میسازد, خزانی که با هر آمدنش درد های سرد را یادآورمان می شود


.


هر چند این فصل, فصل سردیست اما سردی آن هم یکی از زیبایی های طبیعتیست که پیش از آمدن سبز بود و با ورود خزان هر سبزی جایش را به زردی میدهد که رنگیست گرم و محبت آمیز


خزان را دوست دارم با تمام سردی و بی روح بودنش, خزان را دوست دارم چون این فصل با آمدنش یک سال دیگر از عمرم را کم میکند و مرا به خدا نزدیک میسازد


....


سنا حاتم


 About the author

160