در میزان شناخت لایحه وظایف و حقوق شهروندی

Posted on at


نگاه وضعیت شهر و شهروند و شناخت هر شهروند از لایحه وظایف  قانون و اجتماع برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی مقرر و تعیین نموده است و میزان پای بندی هر فرد از افراد جامعه به آن وظایف نظر به ظرفیت و وظیفه شناسی آن.1:- آیا یک پولیس ترافیک وظیفه شناس و صادق که از ساعت 6 صبح الی 10 شب با تحمل گرمی طاقت فرسای تابستان و سردی زیر صفر زمستان با کمال وظیفه شناسی و امانت داری برای بهتر انسجام ترافیک و سهولت عبور ومرور عابرین و ترافیک جاده و خدمت گذاری به مردم خویش بر همان معاش تعیین شده بودجه وی دولتی قناعت نموده وظیفه خود را به وجهه احسن انجام میدهد که واقعا" قابل ستایش و قدر  است.



و مقایسه به آن پولیس که دیده میشود به اجرای وظیفه محوله خود کاملا" بی تفاوت بوده هیچ توجهی بوظیفه مقدس که همانا خدمت گذاری بوطن و وطندار است که شعار پولیس خدمت گار جامعه است نداشته بلکه گاه دیده شده  است که خود با ترک وظیفه از سر چوک که بس مهم است و به ملاقات شخصی با موتر یکی از دوستان و آشنایان خود به وسط جاده مانند اینکه سرک اصلی کاملا" متعلق به خودش میباشد مصروف چرند و پرند میباشد که به هیچ وجهه قابل مقایسه نمیباشد.


: 2


   آیا یک داکتر وظیفه شناس . پرهیزگار که خود کاملا" پای بند اخلاق طبابت میداند و از رویه انسانی و اسلامی که شایسته یک داکتر خوب میباشد و انتظار میرود برخوردار است با مریض و مریض با روحیه صادقانه و دلسوزانه  طوریکه مریض و مریض دار آنرا انتظار دارند برخورد میکنه و کاملا" مریض را به اعمال و رفتار نیک اخلاق طبابت باورمند میسازد بدون درنظر داست قومیت,ملیت, زبان و سمت به تداوی و توصیه و دلجوی مریض میپردازد که مانند این دانشمندان طبابت در جامعه سراغ داریم اما خیلی کم...   


 


آیا این داکتران که دارای صفات فوق که ذکر شد میباشند با داکترانیکه با حیات مریض و کرامت انسانی آن بی توجه ای و با رفتار و اخلاق غیر طبی برخورد میکنند و فقط چشم به جیب مریض دوخته باشند و نظر به لستیکه از دواخانه های قراردادی اش روی میز موجود باشد و با توصیه و ارایه نتیجه های شفری که فقان مریض داران را به افلاک رسانده است و یا اینکه مریض را بدون موجب به لابراتوار های قراردادی خود راجع و سرگردان بسازند و توجه به حال مریض و بیچارگی اش نداشته آنرا به گرفتن عکس های غیر ضروری به این اکسریز و آن اکسریز خانه پاس بدهند و هیچ ترس و حراسی از حاضرت و آخرت نداشته باشند قابل مقایسه با آن گروپ اول که ذکر شد میباشند یا خیر ؟



پایان بخش اول...


بهرام خسروی



About the author

bahram-khosrawi

He is bahram khosrawi , graduated from ewad high school , he was born in 1995 in herat Afghanistan . He live in ferdowsi street . He is studing (guitar) in Aqa khan . He is favorite of Football and gym . He wanna be in feauture a doctor .…

Subscribe 0
160