دلم پرواز می خواهد !

Posted on at


دلم خواستنی ها میخواهد


 


دلم میخواهد پرندهء باشم در پرواز در افق آسمان ها، درست همانجا بالاتر از ابرها 


دلم میخواهد ماهی باشم در اعماق بحر درست همانجا غرق زیبائی ها، آنجا که آبم را کسی ازم نمیگیرددلم میخواهد آهوی باشم در آن بیابان ها درست همانجا که وسعت بیابان هر لحظه آزادی ام را برایم زمزمه کند


دلم میخواهد پروانهء باشم رقصان گرد آن شمع، شمع که تا بسوزد مرا بسوزاند و چون به عدم پیوست مرا نابود کندآرزوی دلم از این خواستنی های رویائی فقط آزادی است، آزادی از همه چیز، آزادی از قید هر پیوند، آزادی از بی مروتی این دنیا، آزادی از قید آرزوها، آزادی از هر آنچه بند پایم است، حتی از خودم !این دیده های که اطرافم دوخته شده حتی نفس کشیدن  را میخواهند بر من دریغ بدارند میخواهند هوا را ازم بگیرند هوای را که خدایم ازم دریغ نکرد و هر کجا برای نفس کشیدن آزادم گذاشت، اینها برایم زیاد میدانند همان نفس کشیدن را هم


دیگر تحمل ندارم؛ دیگر از انسان بودن خسته ام، دلم پرواز می خواهد، دلم برای یک لحظه زندگی کردن میخواهد نه یک عمر زنده بودن


بیزارم از تو!


 بیزارم ای دنیا، بیزارم ای چرخ بی انصاف روزگار، بیزارم ای تقدیر،


بس است دیگر رهایم کن، دیگر تاب ندارم؛ تو شکست میخواهی بفرما ! شکستم.دیگر تا کی ؟! آخر تا کی می خواهی ازم امتحان بگیری؟ تاکی میخواهی مرا در آن چرخ ات خورد کنی؟ تو نهایت اش را تعین کن قول است من انتظار می کشم


دیگر صبرم را آزمایش نکن و دیگر بر من سخت نگیر که آن چنان بر تو سخت بگیرم که تاب نیآری از آتش سینه آنچنان آه جهان سوز بکشم که تاب نیآری و با تمام بزرگی و بالنده گی ات خاکستری شوی بی اراده و دست به دست باد


 


دیگر اهل سازش نیستم پس می سوزانم . . . !


حنا " اهورا " 


 


 


 About the author

henaahuraa

Henaa Ahuraa is 19 years old she is a student of law and political science in kabul university, she likes basketball listening to music n reading books.

Subscribe 0
160