انتخابات:

Posted on at


 انتخابات عبارت از تعيين افراد بخاطر رياست جمهوري يا به حيث وكيل از طريق آراي مردم همان كشور صورت ميگيرد.بخاطر اينكه يك انتخابات درست بدون كدام تقلب داشته با شيم نكات ذيل  حتمي است. 

                                1_ در قدم اول در نظام كنوني تامين امنيت در كشور ضروري بوده تا هموطنان ما بتوانند به آرامش وآسوده گي نمايندهً خود را تعيين كرده وبدون كدام هراس به پاي صندق هاي راًي رفته وآيندهً خود را روشن سازند.                          2_از مداخلهً كشورهاي ديگر  بايد جلوگيري گردد چون مداخلهً كشورها باعث از بين رفتن نظم در انتخابات ميگردد پس بر دولت مردان ومقام هاي بلند پايهً حكومت لازم است تا درين قسمت توجه جدي را بخرج دهند.                          3_بايددر قسمت رنگهاي مخصوصي كه درانتخابات استفاده ميگردد توجه جدي گردد يعني افراد يا اشخاصي كه راًي ميدهند حداقل تا دوازده ساعت بعد از انتخابات تواناي پاك كردن رنگها را از انگشتان خود نداشته باشند

.  

                     با در نظر گرفتن نكات ذيل يك انتخابات سالم صورت مي.گيرد. البته در انتخابات حضور مردم به خصوص زنان حتمي بوده چون با يك راًي خود سرنوشت خود واولادهاي شان را ميسازند وبرما لازم است تا شخصي را برگزينيم تا بر جامعًه ما خدمت كرده وجلو تجاوزات دشمنان صلح را بگيرد و براي آرامي وآسوده گي مردم ما زحمت كشد.    

                                                                                                                                     همچنان بر ما لازم است كه شعارهاي دروغ را از گفته هاي نيك تشخيص دهيم و واقعا شخصي را برگزينيم كنيم كه بتواند افغانستان ويران ما را دروباره آباد سازد وپلان هاي درست به خاطر آبادي افغانستان داشته باشد بناً بخاطر انتخاب دقيق بايددولت در قسمت تهديد هاي كه از طرف بعضي اشخاص عليه مردم صورت ميگيرد توجه زياد داشته باشد ويا بعضي از اشخاصي هستند كه از سوي فاميلهاي  شان تهديد ميشوند كه تو بشخصي راي بده كه ما اورا انتخاب ميكنيم كه نبايد هم اين كار صورت گيرد چنانچه هر شخص حق دارد كه آزادانه به پاي صندق هاي راًي رفته و خودش آينده اش را درخشان سازد. 

                                                                                                           در پايان از كسانيكه تا به حال كارت راًي دهي نگرفته اند خواهشمندم تا بروند و كارت راًي دهي اخذ نمايند وخود شان به آيندهً شان تصميم جدي بگيرند چون امكان دارد افغانستان با يك راًي شما تغير مثبت نمايدAbout the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 0
160