سفر هیجان انگیز از کابل تا لندن

Posted on at


امروزه بر تعداد کسانیکه دست به کارهای شگفت انگیز و جالب میزنند افزوده شده است وانسان های خلاق هر روز یک پدیده تازه را از خود به نمایش میگذارند. ما هر روز چنین رویداد های را بشکل زنده و یا از طریق رسانه های میبینیم و شاهد هستیم که سبب تعجب و حیرت ما میگردند.


یک سرباز انگلیسی که مدتی در نیروهای آن کشور در افغانستان خدمت کرده است مبتکر یکی از از این سلسله کارهای شگفت انگیز شده است. او بعد از مدتی خدمت در ارتش انگلیس در افغانستان مجروح شد و افغانستان را ترک کرد, اما حالا بار دیگر برگشته است تا یک ابتکار تازه از خود ارائه کند. او تصمیم گرفته است که با موتور سایکل خود از کابل تا انگلستان را بپیماید و این سفر هیجان انگیز هفت هزار و پنجصد کیلومتر را طی کند.این سفر نظر به روابطیکه بین افغانستان و انگلستان حاکم است و این دو کشور از سالها به این سو در قالب سازمان های ناتو, اتحادیه اروپا و بشکل آزاد باهم ارتباط دارند و نیروهای انگلیسی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان فعالیت میکنند, بسیار جالب توجه و مهم است .


روابط افغانستان و انگلیستان بیش از این به قرنها پیش برمیگردد که باهم انگلیستان با ضمیمه کردن خاک هند به خود و آوردن آن کشور تحت سلطه خود همسایه افغانستان بود. این دو کشور گاهی در صلح و گاهی در جنگ بودند و گاهی نیز افغانستان تحت اداره انگلیس بود که از آن دوران روابط این دو کشور تیره و نه چندان دوستانه بود ولی بعد از سال 2001 که انگلیس در خاک افغانستان پاه گذاشت و به مبارزه با طالبان و دیگر گروه های دشت افگن پرداخت این رابطه جنبه دوستی گرفته و آگاهی مردم دو طرف نسبت به هم را نیز افزایش داده است.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160