سفر سرباز انگلیسی از کابل تا لندن با موتور سایکل

Posted on at


انسانها اهداف و اندیشه های متفاوتی دارند و بر اساس آنها زندگی خود را شکل میدهند. کسی آرزو دارد که روزی دست به یک کار بزرگ بزند و دانشمند گردد, دیگری آرزو دارد که سیاست مدار بزرگی شودع دیگری آرزو دارد که شاعر و ادیب ماندگاری گردد. هر کس به نوبه خودش رویاها و آرزوهای دارد و تلاش میکند که به آنها برسد.


بعضی اهداف نیز عمومی اند که همه تلاش میکنند به آنها برسند, دیگر به شکل فردی به آنها برخورد صورت نمیگیرد و کسی فقط آنها را هدف خود و مربوط به خود نمی داند. در این صورت افراد زیادی بسوی آن تلاش میکنند و حتا خیلی ها زندگی خود را بر اساس آن شکل میدهند.امروزه با افزایش فناوری, امکانات و سهولت ها افراد هدفمند و هدفهای افراد نیز افزایش یافته است. سفرهای هوایی, زمینی و دریایی شگفت انگیز نیز یکی از این موارد اند که روزه بر تعداد شان افزوده و تعداد بیشتری از افراد به آن دست میزنند. در یک حرکت جالب و شگفت انگیز یک سرباز انگلیسی که مدت چند سال را در افغانستان وظیفه انجام داده است, تصمیم گرفته که سفر دور و دزار کابل تا لندن را که هفت هزار و پنج صد کیلومتر فاصله با موتور سایکل بپیماید.


او در مورد این سفرش میگوید و از آن بحیث یک دست آورد و کار بزرگ یاد میکند. به باور او این یک آزاد و استقلال است که او را قادر میسازد تا این همه راه را بپیماید و از شانزده کشور که تعداد شان بسیار خطرناک است عبور کند. او از مردم افغانستان به نیکی یاد میکند و باوردارد که نود و نه درصد این مردم بشکل عادی و بسیار دوستانه اند. آنها را در جریان سفرش ملاقات میکند با آنها عکس میگیرد و از آنها خاطره به ذهن میسپارد. این یک سفر هیجان انگیز و جالبی است.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160