خدایاتمام مسافرین را به دیارشان برگردان

Posted on at


 


مسافرت درزندگی تمام انسان یک امر ضروری میباشد.که برای هرشخص لازم است.مسافرت کند.که گاهی به منظوراهداف اقتصادی ورونق درزندگی وزمانی به منظورکسب علم ودانش وگاهی به منظورسیروسیاحت وگاهی به منظوراهداف دینی ومذهبی وزمانی هم به منظوراهداف شخصی دیگرمسافرت صورت می گیرد.کسی که مسافرت میکند.درمعرض خطرات گوناگون مقابل میشود.خطرات امنیتی وجسمی درمیان راه ها قراردارد.که مسافران راتهدید میکند.چون مسافران به آسانی درمعرض دستبرددزدان وراه زنان قرارمیگیرد.


وهم مسافرازنظرروحی وروانی وجسمی وحالت دلتنگی وازجهات مختلف دیگرقرارمیگیرد.ازطرف دیگرخانواده اونگران میباشند.که کی برمیگردد.همسروفرزندان اوومادروخواهروبرادراوجشم انتظاراومیباشند.که برگردد.وبه آغوش خانواده خودبرگردد.کسی که مسافرت میکند.بایدرنج زیادی راتحمل کند.به خطرکه امکان دارد .که دربین راه گرسنگی وتشنگی واحساس سرماوگرما میکنند.بازهم مجبورهستند.که این مشکلات راتحمل کنند.وخداوند(ج)همیشه مسافران رادعا میکند.


که به دیارشان برگردند.وهمچنان حضرت محمد(ص)جمیع مسافرین رادعامیکنند.که به سلامتی به دیارشان برگردند.که بابرگشت شان خانواده واقوام ازرنج وغربت رهایی یافته وباشورونشاط به خانواده پیوست شوند.بعضی ازمسافرت ها اختیاری وبعضی اجباری میباشد.بعضی ازاشخاصی که مسافرت میکنند.سرک ها اسفارت کرده وماشین نووغذاهای لذیذ وخوشمزه ولباس های گرم ونرم مسافردربین راه کاملا راحت وآسوده میباشند.وبه مقصد میرسند.وبعض ازمسافرین هستند.


که راه ها اسفارت کرده نبوده وماشین های کهنه وخراب وغذاهای ساده ولباس کم مسافرت میکنند.وحتی بعضی ازآنهابه مقصدنرسیده موترتصادف کرده وازبین میروند.به خاطرکه پول کافی ندارند.بدهند.به بالای موترشخصی وتکت طیاره مجبوراند.این خطررابپذیرند.ورنج زیادی رامیکشد.پس مسافرت برای روحیه انسان مفیدوباعث شادی روح وروان انسان میگردد.وباعث پیشرفت درزندگیش میباشد.


به خاطرکه تمام مردم رامیبیند.وازآنها کارهای زیادی رایادمیگیرد.پس خداوند(ج)تمام مسافران را دعامیکند.که به آغوش خانواده خودبرگردد.مسافرکه ازسفربرمیگردد.تمام اعضای خانواده خوشحال میباشند.وخصوصا فرزندان اوبه سرراه اوآماده خوشحالی میکنند.پس دعای خداوند(ج)همراه مسافرین است.About the author

160