خدمات وسهمگیری مسلمانان در بنای تمدن انسانی

Posted on at


 


آنچه بیان خواهد شد بوضاحت سهمگیری بی شایان مسلمانان وتمدن اسلامی را در راه تحقق سعادت بشر بیان مینماید .


وازجانب دیگر نیازمندی بشر را به استفاده از اسلام درعصرهای آینده بیان میدارد زیرا با کمال تاسف رسیدن به سعادت ازخلال خصائص تمدن غربی امریست ناممکن ومحال . حادثاتی را که جهان کم از کم درسه قرن اخیر بویژه قرن بیستم پشت سر گذاشت براین حقیقت تاکید مینماید .


همانطوریکه اسلام در زمانه های گذشته برای سعادت انسانیت سهمگیری های بزرگی داشته ودرمیدان های فرهنگ ,علوم وتمدن خدمات ارزنده ای پیش نموده است درهر پیشرفت آینده نقش اساسی رانیز بازی خواهد کرد .


 


 


  


 


 


درین نوشته به برخی از آن حقایق اشاره مختصر می نمایم .


بسیاری از دانشمندان ومتفکرین غربی زمانیکه اسلام را بی طرفانه وبدور از تعصبات وافکار سابقه مورد مطالعه قرار داده اند , آنرا پسندیده ویک تعداد ایشان به دین اسلام مشرف شده اند .


مسلمانان کسانی اند که علم ودانش را بجاییکه امروز رسیده است رسانیده اند مقایسه میان خدمات وسهمگیری علمی که مسلمانان درعصرهای گذشته پیش کرده اند , وتغیراتیکه درعصرهای اخیر رخ داد ,آشکار میسازد که مسلمانان تلاشهای فوق العاده ای پیش نموده اند .


بطور مثال :


1.علم الفلک


گرچه اهمیت علم فلک در زمان ما وعصرهای آینده تبارز بهتر میکند . تنها مسلمانان بودند که به علم فلک جایگاهی علمی دادند .


دانشمند فلکیات مصری بطلیموس درکتاب هایش نوشته است : آفتاب بعداز گذشت یک زمان به نقطه ای برمیگردد که از آن به حرکت آمده یتبه عبارت عصری زمین 260بار بدور آفتاب می چرخد .


یعنی یک سال عبارت از 260 روزاست .اما موسس علم الفلک دانشمند بزرگ اسلامی البطانی گفته است که بطلیموس درحساب ا شتباه کرده است وبیان داشته است که یک سال عبارت از 365 روز 46 دقیقه و22 ثانیه است ..


نتایجی را که دانشمندان علم فلک معاصر بعداز استخدام وسائل دقیق تر وپیشرفته بدست آورده اند ازحسابات دانشمند فلکی مسلمان البطانی چندان اختلافی ندارد به جز 2دقیقه و24ثانیه باید اضافه کرد که از عهد البطانی تاحال یک هزار سال سپری شده که ممکن است چنین فرق کمی درسال بوجود آمده باشد .


 


 


  


 


2.علم مثلثات


دانشمندان مصرقدیم مساحت بحر ابیض متوسط رایک بر بیستم حصه مساحت اصلی آن اندازه مینمودند .


درعهد خلیفه عباسی مامون الرشید دانشمندان مسلمان به اندازه گیری بحرابیض متوسط پرداختند ونتیجه ای را که همه امروز میدانند بدست آوردند وبرای اندازه نمودن آن مساحت ,علم مثلثات را تاسیس کردند .


تعریفات امروزی تانجانت وکوتانجانت وجیب تاجیب را کشف نمودند .غربیها معنای این اصطلاحات را نمی دانستند وبه ترجمه قاموسی آن ازکتابهای دکشنری اکتفاء نموده کلمه ساین وکوساین را وضع نمودند .


همچنان در زمان خلیفه مامون دانشمندان مسلمان مسافت بین دو دائره عرض البلد را کشف نمودند ودانشمند مسلمان دیگر غیاث الدین جمشید برای اولین بار حساب ساین را یادکرد به این اکتفا نکرد بلکه به ذکر عدد متقابل پای در حساب دایره نیزبا دقت تام حساب کرد که آن از مهمترین اعداد ریاضی به شمار می رود .


 


 


  


 


3.علم ریاضی


مبادی علم ریاضی امروزی را دانشمندان مسلمان کشف و وضع نموده اند .


قبل از اسلام نه درهند نه درمصر رمزهای عددی وجود داشت آنها حروف ابجدی را برای دلالت به اعداد استعمال می نمودند که به عدد 60 خاتمه می یابد .


دانشمندان مسلمان شمارش عددی را به لا نهایی رسانیدند ونظام عشری را وضع نمودند وتوانستند با استفاده از همین رموز عشری الی لانهایه نیز بنویسند .


مسلمانان عملیه های ریاضی جمع وتفریق ,ضرب وتقسیم را کشف کردند .


دانشمند مسلمان محمد بن موسی الخوارزمی علم الجبر را از ابتدا تا انتها تاسیس کرد وبه حل معادلات درجه 1و2و3دست یافت وحسابات جذر مربع وجذر مکعب رانیز کشف کرد .این دانشمندان مسلمان بودند که صفر را کشف کرده اند والخوارزمی علم لوگاریتم راکشف نمود .


 


  


 


 


4.علم فیزیک


غربیها ادعا دارند که قانون انکسار درعلم فیزیک را دانشمندیونانی بنام اوکلیت کشف کرده است .


حقیقت اینست که دانشمند بزرگ اسلامی الحسن ابن الهیثم برای اولین بار نظریه ذره را که ماده از ذره ها وهسته ها ساخته شده است بیان داشته است.


ابن الهیثم بعداز کشف قوانین ذره به نتایج کنونی دست یافت .


 


  


 


 


5.علم کیمیا


موسسان علم کیمیا نیز دانشمندان مسلمان بوده اند . جابربن حیان اندلسی درقرن دوم هجری می زیست او اولین کسی است که نظریه ذره را کشف نمود .


همچنان مبدا لافوازییه ومبدا گایلوساک ومبدا نیوتن را کشف ودر کتاب خود درقرن دوم هجری  مطابق هشتم میلادی ده قرن قبل از آنکه دانشمندان غرب بدان پی برده باشند ذکر نموده است .جابر  اولین دانشمند درتاریخ علوم وساینس بود که لابراتوار تجربی رابکاربرد واولین فردی است که منهج تجربه ومشاهده را درمیدان ساینس عملی کرد.


 


  


 


6.علم تاریخ


دانشمند مسلمان ابن خلدون کسی است که بفضل اوعلم تاریخ ازحکایت خوانیهای پیشینیان به علمی مبدل شد که نمونه زندگی مردم قبائل وملتهارا ,ازخلال مطالعات ,تحقیقات وتحلیل نتائج وارتباط دادن آن به اسباب وقوع حادثه بیان میدارد .


 


  


 


 


7.علم جغرافیه


موسسان علم جغرافیه نیز دانشمندان مسلمان اند که نقشه جهان را رسم نموده وبرای اولین بار قاره آمریکا را کشف کرده اند .


 


  


 


خلاصه اینکه :


یک حقیقت مسلم است که اروپا بسیاری ازعلوم رائجه را از تمدن اسلامی دراندلس اخذ نموده است .


ارقام وعددهای مورداستعمال امروزی در اروپا همان عددهای اند که مسلمانان کشورالمغرب آنرا بکاربرده اند .


درجریان جنگهای صلیبی زمانیکه اروپائیها کشورهای اسلامی را موردهجوم قرار داده اند کتابخانه ها وعلوم را ازمسلمین دزدیده به زبانهای خود ترجمه کردند .


تلاشهای مذبوحانه زیادی صورت گرفته است که اسلام را بدنام کرده ونقش پیشتازی را که درتاریخ علوم بازی کرده است ازمیان بردارند واین تلاشها کماکان تا امروز ادامه دارد تا اسلام را به حیث مصدر تروریزم بین المللی نامزد وتصویر نمایند.


مگر روشنایی آفتاب رابه انگشت پنهان کردن کار ناممکن است وهر اندازه تلاش به خرج دهند تغیر دادن حقایق ممکن نیست .


 


 


 


 


 


                                                                                                                     


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160