زندگی چیست؟

Posted on at


این یک سوال فلسفی نزد تمام انسانها میباشد اینکه زیادتر شان میگویند که ما چرا به دنبا آمده ایم؟ زندگی یعنی چی؟ که به این قسم زیاتر شان همرای این سوال ها میخواهند که معنی اصلی زندگی را بدانند و برای فهمیدن آن میخواهند از این طریق بدانند.


به این سوالها زیادتر علمای دین، روشنفکران و دانشمندان جواب داده است اما باز هم انسانها سوال اینکه زندگی چیست؟ را نمیگذارند.


اگر چه مسلمانان و جامعه مسلمان به این فکر هستند که بعد از مرگ زندگی دوباره هم است اما آن اشخاصی که مسلمان نیستند زیاد تر به این سوال فکر میکنند او برای فکر کردن بعد از مرگ ناتوان شده اند بخاطریکه الله (ج) برای ایشان هدایت نکرده است این سوال  هم مانند سوالهای دیگر در جامعه اسلامی به چشم میخورد، به طور مثال اینکه جنت چی قسم است؟ قیامت چی وقت است؟ ...  و این قسم سوال های دیگر، اما باز هم مردم میگویند کهزندگی چیست؟؟!!:آن سوالهای مروج که هر کس آنها را در باره زندگی میگویند


زندگی یعنی چی؟ ما برای چی زندگی میکنیم؟ ما کی هستیم؟


چرا ما اینجا هستیم؟ اینجا برای ما چی است؟


هدف زندگی کردن چی است؟ زندگی چی فایده دارد؟


چقدر زندگی...؟


به نظر افلاطون، "زندگی برای آموزش و پرورش است" و هر انسان باید خود را برای قدم بعدی تعلیم برساند و همین قسم باید در جامعه از همه بهتر تر زندگی کند و اخلاق خوب زندگی خوب است.


ارسطو که شاگرد افلاطون بود میگوید که: "در باره زندگی فکر کردن، یک علم اجتماعی است نه ویژه مانند ریاضی که بر اساس فرمول ها ثابت میشود"، ارسطو میگوید علم زندگی، اجتماعی است هر کس که به آن از جهت های مختلف بنگرد او خودبخود معنی زندگی را میداند.او میگوید که انسان میتواند همرای مطالعات دینی خوب بگذارند، و یا هم وقت خود را به تفریح بگذارند.


و هر انسان که کار میکند باید این آنچنان کار کند که پایانش خوب باشد بخاطریکه زندگی هم خوب است و معنی آنرا آنکش میداند که در جامعه کار های خوب میکند.


هدف زندگی کردن تقوا و پرهیزگاری همرای طبیعت است. و همین قسم در جامعه اثرمند کار های خوب و بد میشود که میتواند زندگی انسان را بسوی جهت مثبت و یا هم منفی بکشاند.


زندگی همین قسم سلامتی، شهرت، قدرت و آزادی است که برای انسان میدهد و انسان باید از آن فایده بگیرد تا اینکه معنی زندگی کردن را بدانند.اما اگر معنی زندگی کردن را به صورت وسیع در دین اسلام جستجو نمایم، میابیم که زندگی یعنی به طور آزاد زندگی کردن است و باید از زندگی کردن در چوکات اسلامی لذت ببریم که این لذت را میتواند گاهی بعضی از انسان بدست آورد؟ زمانیکه به معنی واقعی زندگی که همانا عبادت است پی ببرد، که همین وقت است انسان میتواند ...هم معنی واقعی زندگی کردن را بداند و هم لذت زندگی را تشکر٬


،خوانندگان گرامی


:برای خواندن مقاله های قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید 


http://www.filmannex.com/Enayatullah About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160