صبر واستقامت

Posted on at


صبردرخشنده ترین ستاره درزنده گی است هنگا می که شکستها وناملایمات زنده گی هجوم بیاورد وهر لحظه شکستی بالای شکست دیگرانسان رامتاثرمیسازد سختیهای روزگار یکی بعد دیگرفرامیرسد.


درچین جالت سخت ودشوار صبر است که انسان را برای اهداف بلندش میرساند واوراازسراسیمگی وتحیرنجات داده وازسقوط دردامان ناامیدی ها نگهمیدارد صبرخصلت نیکووفضلت برتری است.که چون چراغ درخشنده ای برفراز راه انسان نورافگن میشود.


برای هرانسان لازم که تمام آرزوهاوعملکردهای خودتهداب صبراستقامت بناء نهد درغیرآن انسان بی اراده خواهد بود تاریخ زنده گی بشر مملو ازحوادث است که این حقیقت را بازگو میکند واین درس را برای همگان میدهد که انسان درمبارزه زنده گی زمانی که به سوی هدف خود رهگشایی مینماید باید یقین داشته باشد که درمسیر پرخاری قدم میگذارد صبرکردن انتطار صفاتی اند که بانظام تکوین وسنت های حاکم برجهان همآهنگی کامل دارد.


کشت زراعت رامشاهده مینمایم که دانه به مجرد کشت حاصل نمیدهد ویا به مجرد کشت کردن سبزشود ویاهم بمجرد سبز شدن زودپخت شود بلکه باید ماه هاراصبرکردوهمچنان چندین مثالهای دیگرمثل این.پس چه بسا اموریست که درظاهرناپسند ولی درحقیقت به نفع انسان تمام میشود وچه بسیار محنت ها ومصا یب نا پسند  است که رفاه وآسوده گی رادرکنار خودداردAbout the author

terma

تیرمه احمدی یار هستم صنف دوازدهم لیسه محجوبه هروی متولد سال 1375 باشنده ولا یت هرات

Subscribe 0
160