هنرهای هفتگانه

Posted on at


هنرهای هفتگانه


ادبیات


ادبیات یک هنرلسانی , که به صورت منثورومنظوم , شفاهی ونگارشی پدید می آید . شاعر ونویسنده از زنده گی می آموزد وبه زنده گی میپردازد . ادبیات رونق دهنده حیات عادی جامعه است .


آثاری که به طور هنری  نوشته میشود بالای انسانها تآ ثیرزیادی میگذارد .  وانسانهارا در مبارزه بر ضد پلیدیها وسیاهکاری ها یاری میرساند وبه آینده زیبا وسعادتمند امید وار میگرداند .


 ادبیات انسان رادرس زنده گی  میدهد . ادبیات هر کشور بازتاب حقایق زنده گی اجتماعی آن کشور است . 


  دوستان منتظر بخش شیشم باشید ...........About the author

160