وعده دیدار

Posted on atگر با من وعده دیدار یار


انتظارم انتظارم انتظار


بردم از دستم عنان اختیار


شهسوارم شهسوارم شهسوار


همچو لاله از غم هجران مدام


داغدارم داغدارم داغدار


شکوه از ایار دارد هر کسی


من زیارم من زیارم من زیار


کم شد از لطف کمش در نزد غیر


اعتبارم اعتبارم اعتبار


میدهد بوی وفا بعد از وفات


از مزارم از مزارم از مزار


کرد محتاج خسیسان عاقبت


روزگارم روزگارم روزگار


نی به گلشن نه به گلخن لایقم


همچو خارم همچو خارم همچو خار


چون خزان بگذشت خفی حیث حیق


نوبهارم نوبهارم نوبهار
About the author

160