زن

Posted on at


زن عضوی ازجامعه است زن ماندمردحق داردکه به جامعه خودخدمت کندنصفه ازجامعه رازن تشکیل می دهدزن می توانددرکارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی درجامعه سم بگیردزن افتخاروطن است زن مانندمرددرکشور بایدموردافتخار باش

 

زن حق داردرمقابل مشکلات ازخوددفاع کندزن درجامعه مانندمردبایدحقوق یکسان داشته باشدزن حق دارد مانندمردبه تعلیم وکارخودادامه دهنداما متعسفانه اکسریت زنها درافقانستان موردخشونت قرا می گیرندونمی تواندبه آنچه که آرزودارندبرسندبه خاطرهمین مشکلات اکسریت زنها بی سواد اندوازتمام کاردنیا بازمان

 

زن مادراست زن خواهراست زن همسراست زن همدرداست پس زمانی که دقیق فکرکنیدبه این نتیجه می رسندکه هیچ اجتمای به دون زن تشکیل نمی شود زن مادرمهربانی است که اولادنمی تواندبه دون آن زندگی کندزنها درافقانستان آرزوی اینرادارندکه درآینددرافقانستان دولت تشکیل شودکه زنها بتواندبه آرامی به مردم ووطن خود خدمت کنندزنها آیندخودرا دوست دارندومی خواهندکه آیندخوب ودرخشان داشته باشندچونکه آیندشان برای شان اهمیت خاص داردچون می دانندکه اگرآیند خوب داشته باشندبه هرچه که بخواهندمی رسندمن ازخداوند متعال آرزوی اینرادارم که سال 1393 باشدکه زنها هم بتوانندمانندمردها درجامعه خودخدمت کنند

 About the author

160