نظافت وپاکی

Posted on at


نظافت وپاکی نظافت وپاکی یکی ازوظایف مهم هرشخص میباشد .فرق نمیکند.بزرگ است.یاکوچک باشد.هرانسان بایددرهرکجای که است . وزندگی میکنند.چون نظافت جزع ازایمان است.وخداوند(ج)درباره پاکی ونظافت حدیث های فراوان گفته اند.وتاکیدزیادبالای آن کرده اند.که برای همه لازم وضروری میباشد.هرصبح که انسان ازخواب برمیخیزد.بایدبه امیدخدابرخیسته وبعددندان ها دست هاوصورت خودراپاک شسته ویابه حمام برود.تابدن اوپاک وخوشبوشود.ولباس های پاک وتمیزرابپوشد.تاباعث روح وروانش گردد.


وهمچنان بایدناخون های خودراهفته یک بارگرفته به خاطرکه میکروب هاداخل ناخون های انسان نگردد.وبه مریضی های گوناگون گرفتارنشود.وسروموی خودرامنظم کنند.وهمچنان هنگام بیرون شدن ازتشناب دست های خودراباآب صابون پاک بشوید.چون ازاثرناشستن دست هابه مریضی های گوناگون گرفتارمیشود.اگرانسان نظافت وپاکی خودرارعایت کند.همه آنهااورادوست دارند.وازنظافت اوخوش شان میاید.واگرشخصی دندان ها ی خودرانشوید.


دهن اوبوی داده بااوصحبت نمیکنند.وازاودوری میکنند.بااورفتارخوب نمیکنند.وحتی باعث خراب شدن وپوسیده شدن دندان هامیگردد.شستن بدن انسان درهروقت لازم وضرورمیباشد.به خاطرکه بدن انسان به پاکی وصفایی وخوشبویی ضرورت دارد.مخصوص دروقت تابستان بدن انسان گرم آماده وعرق میکند.وبدن انسان بوی گرفته وباعث سنگین شدن وی میگردد.ویک باردوش گرفتن انسان راحت واحساس سبکی انسان وشادابی انسان میگردد.چون بدن انسان ازکثافت پاک وتمیزمیگردد. وبعضی ازاشخاص هستند.که نظافت خودرامراعات نکرده لباس وبدن خودرانشسته چرک وبوی میدهد.کسی که مسلمان باشد.میداند.که نظافت وپاکی یعنی چی وبه چه کارهای نظافت گفته میشود.وچگونه آن رارعایت کند.انسان اگربیرون ازخانه به تفریح برود.جایی که نشسته است .مانندخانه خودفکرکرده خوراکی های که میخورد.بایددرچهاراطراف خودنریزد.آنهاراداخل پلاستیک ویاداخل سطل آشغال بریزد.تاباعث کثیفی ومیکروب نشود.ودیگران رامنع کند.که آشغال نریزند.چون شهرماخانه ماست.


مابایدنظافت خودرامراعات کنیم .تاشهرمامثل خانه ماپاک وازمریضی ها درامان بماند.وهمچنان بایددرنمازخواندن نظافت خودرامراعات کنیم.یعنی لباس جای نمازخواندن بدن وجای نماز پاک باشد.تاثواب آن بیشترگردد.انسان بایدکوشش کند.درهرشرایط نظافت خودرارعایت کند.چون پاکی انسان درنظافت میباشد.پس برای هرانسان نظافت لازم وضروری میباشد.ودیگران رابه نظافت تشویق کنیم.About the author

160