شعار

Posted on atسر بسرم خام است کار بوالهوس


پخته کی گردد خمار بوالهوس


شمع هر بزم عندلیب هر گل است


نیست بر کسی اعتبار بوالهوس


خارو گل یکسان بود در چشم او


هست چون طفلان شعار بوالهوس


کی وفادار تو گردد گر کنی


نقد جان خود نثار بوالهوس


نخل مهرش بار غم می آورد


صد خزان دارد بهار بوالهوس


بشنو از من مخفیا هرگز مکن


غمر خود را طرف کار بوالهوس
About the author

160