آفتــــــــــاب

Posted on atحرفی که بار ها شنیدیم!!!!! خداوند هیچ چیزی را بدون دلیل نیافریده گاهی این دلیل برایمان واضح و آشکارست و گاهی به حقیقتش پی برده نمیتوانیم در چهار اطرافمان اشیای زیادی هستند که روز هزار ها بار تماشا میکنیم ولی دلیل وجودش را نمیدانیم جستجویی هم نداریم. بعضی اشیا نیاز بیشتری دارد و یا انسانها بهره بیشتری از آن میبرند که گاهی زنده گی بدون آن ناممکن میشود یکی از نعمات خداوند آفتاب است که مانند سایر نعمت هایش بدون کدام بهایی برایمان آفرید. وجود آفتاب گرانبها ترین چیز برای انسان است که بعضی وقت دلیل خوشی انسانها هم شده میتواند زیرا کشور هاییکه این نعمت الهی را ندارد اکثرشان عموم وقت ناراحت اند بدون کدام دلیلی ویا بیشتر شان افسرده گی دارند معمولا غمگین اند دلیل اینکه این آفتاب چه نیرویی را در خود نهفته حقیقتیست که هیچ کس نمیداند  درمان مریضی های روحی روانی


 
بدون آن هنگام شب وقتی آفتاب غروب میکند برای تمام انسانها دیدنیست در بسیاری کشور ها که زیاد روز هایشان ابریست از چراغ هایی که آفتاب را ذخیره میکنند استفاده میکند کشور ما که غنی از نور آفتاب است فهمیدن قدرش برایمان ساده ست ولی ممالکی که محروم از این موجود خارق العاده است بخاطرش حتا به ممالک دیگر سفر میکند وقتی متوجه شویم اگر 4 یا 5 ماه آفتابی باشد برایمان عادیست ولی اگر 4 روز یا 5 روز پشت سر ابری باشد برایمان مشکل تمام میشود حتا از نبودنش غمگین میشویم بدون درمان امراض درونی آفتاب دارای ویتامین دی است که استخوان ها را محکم میکند و با افزایش سن از پوک شدن آن جلوگیری میکند ویتامین دی دارای کلسیم است آفتاب برای پوست هم مفید است


 


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160