ابوعلی سینای بلخی

Posted on at


 


ابو علی سینا بن عبدالله،بن سینا از جمله دانشمندان نامدار بلخ بود.اونه تنها در خراسان بلکه در تمام جهان شهرت زیادی داشت،ابو علی سینا در سال370ه ق در بخارا تولد یافته است ،پدرش که مرد فاضل و دانش پرور بود اورا برای آموختن علم ودانش به مکتب شپرد.ابو علی سینا از همان دوران کودکی ذکاوت فوق العاده داشت ودر اندک مدت در علوم مروج آنوقت پیشرفتهای زیادی نمود 


ابو علی سینارا اولین طبیب مشرق زمین میگویند،از او آثار زیادی به جا مانده است که در کشور های شرق وغرب از طرف استادان تدریس می گردد مجموعه اشعارش به زبانهای در ی وعربی می باشد نمونه کلام او:


 


زان پیش که از جهان فرو مانی فرد                   آن به کی نیابدت پشیمانی خورد


امروز بکن چو می توانی کاری                       فردا چی کنی چون نتوانی کرد


 


دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت                    یک موی ندانست ولی موی شگافت


اندردل من هزار خورشید بتافت                       و آخر به کمال ذره ئی راه نیافت


 160