محیط زیست

Posted on at


محیط زیست یکی از مهمترین جاهای است که تمام انسان ها و تمام موجودات در آن زنده گی می کنند.و حفاظت از آن وظیفه هر انسان است که باید در حفظ آن کوشا باشد.و نظافت محیط زیست وظیفه تمام انسان ها است که باید در حفظ آن کوشا باشند.تا که باعث مریض شودن ما انسان نشود.

وقتی که محیط زیست خود را پاک نگهداریم هیچ وقت مریض نمیشویم و وقتی که محیط ما پاک باشد آب و هوای کشور هم خوب می شود و باعث پاکی سرسبزی کشور ما می شود.و برای جلوگیری از آلوده گی محیط زیست باید بسیار کوشش کنیم حتی شب روز بخاطرش کار کنیم و نگذاریم که دیگران هم محیط زیست را آلوده کنند تا باعث صدمه زدن به خود و محیط خود نشوند.

.

این یک مشکل جدی است که کشور خود مان افغانستان هم به این مشکل به صورت خیلی جدی گرفتار است که باید هم دولت و هم مردم ما دست به دست هم داده تا از این مشکل جلوگیری کنیم تا یک فضای خوبی را به کشور خود به وجود بیاوریم .تا بتوانیم بک فضای خوبی را برای تفریح مردم خویش بوجود بیاوریم و یک فضای آرام و پاکی را برای متعلمین خویش بوجود بیاوریم تا که بتوانند به صورت درست در هوای آزاد درس بخوانند و آینده ی کشور خود را خود شان بسازند.

 

وقتی ما میتوانیم بگوئیم که کشور ما پاک است که همه ی ما به صورت دسته جمعی بخاطر پاکی محیط خود کوشش،کمک و همکاری کنیم.تا بتوانیم محیط پاک و یک فضای سالم محیطی را برای خود و مردم خود فراهم کنیم. تا زنده گی سالم در کنار خانواده خود داشته باشیم.

همین طور مکاتب هم باید در حفظ محیط زیست خود بسیارکوشا باشد تاکه یک محیط مناسب را برای شاگردان که تعلیم می آموزند فراهم کنند.تا که در صحت کامل از علم فیض ببرند و همچنان در شفاخانه ها هم باید بسیار کوشش کنند تا که یک محیط مناسب را برای مریضان بوجود بیاورند.و جاهای تفریحی را باید پاک نگهدارید تا باعث مریض شودن اطفال نازنین نشود.

و یک مشکل جدی این است که انسان ها درختان جنگل ها را قطع میکند که این کار باعث از بین رفتن جنگل ها میشود که این کار بسیار مضر است .و به تدریج باعث از بین رفتن حیوانات میشود که اگر چنین شود باعث از بین رفتن محیط زیست می شود.About the author

160