استفادهً درست از وقت:

Posted on at


استفادهً درست از وقت به نطر من بسيار كار دشواري بوده  چون ما شاهيديم كه بسياري از اشخاص در اين مورد توجه چنداني ندارند و وقت گران بهاي خويش را صرف كارهاي بيهوده كرده و زنده گي خود را با استفاده از همان كارهاي بيهوده و بي ارزش ميگزرانند وهيچ وقت به اين فكر نيستند كه زنده گي به همين كارهاي بيهودهً ما ميگذرد وديگر نميتوان از اين اوقات طلايي استفادهً خوب نمود. 

 

                                                                                     زيرا متاًسفانه زيادتر از جوانان افغانستان دوچار همين مرض هستند و فكر ميكنند كه زده گي كردن به شيوهً درست است كه هميشه با خوش گذراني هاي بيجا وبيهوده وقت خود را سپري نمود و هيچ وقت به اين فكر نيستند كه افغانستان ويران وجنگ زده به كمك هاي ما نياز دارد و استعدادهاي ما است كه آيندهً افغانستان را ميساد.  .                                                                                                                                                    شايد در ذهن تان اين سوال خطور كند كه چگونه ميتوان از وقت بطور درست استفاده ككرد؟؟؟                                                                                                                                                          وقتي انسان از وقت خود بطور درست استفاده كرده ميتواند كه از طفلي زنده گي خود را مطابق به  تقسيم اوقات پيش ببرد واين گفته متوجه والدين ميگردد اگر والدين به وقت اولادهاي شان ارزش قايل شوند وبه آنها زياد دلسوزي ننمايند وزنده گي شانرا مطابق به يك تقسيم اوقات پيش ببرند اين كار باعث ميشود تا آهسته آهسته به اين كار عادت نمايند وحتي در بزرگي به همين روش زنده گي خود را پيش ميبرند واين كار مطمًنن باعث موفقيت هر چه بيشتر شان خواهد شد. 

 

    زنده گي مطابق تقسيم اوقات قسمي است  كه بعد از بيدار شدن از خواب ،اداي نماز، ورزش ،صبحانه، درس، تفريح وديگر فعاليت هاي خود را بروي ساعت انجام دهند كه اين موضوع بيشتر،بيشتر متوجه پشت كانكوري هاي عزيز ميشود زيرا آنها بايد بيشرين اوقات زنده گي شان را صرف درس و تعليم نمايند و واقعا زنده گي وقتي زيباست كه زنده گي خود را با يك هدف مشخص پيش ببريم وزيباتر آنجاست كه به هدف خود برسيم ودقيقا كه براي رسيدن به هدف سعي وتلاش زياد بكار است مخصوصا هدفي كه باعث روشن شدن آيندهً ما گردد.   پس در آخر به اين نتيجه ميرسيم كه از وقت با ارزش و طلايي خود طوري استفاده نماييم كه فايدهً زحمات ما  نه تنها به ما بلكه به همهً هموطنان رنج ديدهً ما برسد مثلا اگر ما يك داكتر خوب شويم ميتوانيم جان شيرين هموطنان خود را از امراض گوناگون (پوليو،زردي سياه ...)نجات دهيم  و نياز نيست كه مردم ما بخاطر كوچكترين تداوي به خارج از كشور بروند به همين طريق از راه هاي مختلفي ميتوانيم مصدر خدمت به جامعهً خود نيز شويم .

زيرا گفته اند "نا برده رنج گنج ميسر نميشود" پس زنده گي را با رنج آغاز كن كه گنج دنيا وآخرت نصيبت گردد.                                                                  About the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 0
160