راز های نهفته در موفقیت همه

Posted on at


انسان در زنده گی به پایه های قدم میگذارد که در آن پابه ها نشان میدهد که توانایی های اصلی انسان در کجاست.


وبا کوشش ها وتلاش های خود نشان میدهد که چقدر دارایی توانایی به انجام کار های موثر میباشد. انسان میتواند با گام های مثبت وتاثیر برا نگیز نقش وتوانایی های خود را به جامعه نشان دهد.


راز موفقیت پدیده ای است که انسان را به سوی راهای مثبت و کامیاب سوق میدهدو راز موفقیت انسان پیش خودش ودر نفس درونش نهفته است . و برای رسیدن به پیروزی اش یک پدیده ای است تا از درون آنرا همراهی نموده وبوسیله آن انسان به بالنده گی بیشترش میشتابد. در کل راز موفقیت همان توانایی های فرد است که به عرصه های مختلف ار خویش نشان میدهد. انسان های موفق برای شکوفایی استعداد شان گزینه های از بهترین دورنما را مشخص کرده وبراساس آن همانند یک مرشد پیش میروند. واین ضروری است تا انسان راز موفقیت اش را مشخص نماید .وبسا مواقع راز های مو فقیت های عده ای از افراد مستعد میتواند یکی از گزینه های انتخابی افراد دیگر باشد تا به اساس آن کوشیده تا در زنده گی شان پیاده نمایند.


 


هیچ فردی نیست تا راز موفقیتی نداشته باشد ، اگرچه هر قدر در وی ناتوانی وضعف وجود داشته باشد زیرا انسان در این عرصه بزرگ زنده گی ومناظره ای فعالیت ها هیچ انسانی عاری از توانایی نمیباشد. راز موفقیت میتواند هرپدیده ای نیک وگزینش عالی برای فرد باشد . مثلا:رازموفقیت عده ای در پشت کار ،کوشش وتلاش ،نظربینی مثبت، احترام به دیگران ، اعتماد به نفس ، بینش توانایی های دیگران ، حسن ظن ها به افراد به پدیده ها و گذشته از هر سرلوح نیک ،تا به انتخاب شخصیت های موفق راز های موفقیت افراد میتوان گفت


.


بلاکم از برای آن است که خواهان آن هستم که تا از راز نهفته در موفقیت هایم بگویم. عمده ترین دورنمایی مثبت برای کار هایم ابتدا انتخاب راه برتر ، ثانیا دیدن توانایی خود در آن که قادر به انجام آن هستم یاخیر، اخذ مشوره های سودمند ار هر قشر از بزرگان، علما ،دانشمندان، بزرگان ، دوستان ....وبلاخره بعد از مرحله انتخاب میشتابم تا برای شکوفایی آن موفق باشم. به فضل وکرم الهی قادر به هر کار هستم فقط برآن نیاز است که مقدار از خود گذری داشته و پشت کار وتلاشی از خود به خرچ دهم. با تلاش ، کوشش کار را به اهل آن میسپارم .ریشه اعتماد به نفس کامل را خود مستحکم نموده وبه یاری الله پاک ومتعال منتظر پیامد آن مینشینم.


چه شیرین است تا انسان جواب هر کارش را به موفقیت حاصل نماید. اما براین یقین هستم شکست در زنده گی انسان ضروری است زیرا تا شکستی نباشد پیروزی هم در کار نخواهد بود


.


اما با تمام اعتماد به نفس و امید کامل به خدایم میگویم من موفق وپیروزم تا بیشترین توانایی دارم. .میروم .ادامه میدهم زیرا همراه بزرگی در زنده گی دارم که رهنمایی اصلی ام دست گرم دعا های تک پدر نازنین ام است


.


به امید پیروزی های همه با انتخاب اعتماد به نفس بالا.


پرستو رحمانیAbout the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160