انسان خوب

Posted on at


انسان خوب کسیست که تمام زندگیش را وقف عبادت خداوند (ج) کند ، انسان خوب کسیست که همیشه تمام کارهایش مطابق با دین و شریعت خداوند (ج) باشد و انسان خوب کسیست که همیشه افعالش به خیر دیگران باشد . عبادت در تمام وقت بمعنای خواندن نماز و قرآن نیست ، بلکه تمام اعمالمان با روش و سنت پیغمبر عبادت است


 


انسان خوب کسیست که ضررش به هیچ کس نرسد و هیچوقت کاری نکند که دیگران از دست کارهایش زیانمند شوند


انسان خوب کسیست که امانت دار بوده و دروغ نگوید ، غیبت نکند ، بر کسی ظلم و ستم روا ندارد ، بکسی خیانت نکند ، به بزرگان احترام و به خوردان مهربانی داشته باشد ، به اشخاص ناتوان و غریب توجه داشته باشد و آنها را به اندازهء توان کمک نماید ، همیشه از سنت پیامبر بزرگ اسلام پیروی نموده و هرگز کاری که نکند خلاف دین و شریعت باشد


 


انسان خوب کسیست که همواره بکوشد تا در این دنیا کاری کند که در آن دنیا پروردگار از او خشنود بوده و او را مورد مغفرت خویش قرار بدهد و او را در زیر سایهء رحمت خویش قرار دهد و همیشه در این دنیا و آن دنیا سرفراز و سربلند باشد و در نزد خداوند (ج) یک انسان پاک و با تقوا باشد و در این دنیا هم مردم او را دوست داشته و او را یک انسان خوب بدانند ، آنگاهست که با کارنامه ای زیبا بسوی خدا میرود


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/156944/156944About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160