تفریح رفتن

Posted on at


انسان با انجام کارهای روزمره وانجام دیگر کارهای دایمی به تفریح واستراحت هم ضرورت دارد کشور


زیبای ما افغانستان دارای تفریج گاهای زیادی میباشد که باغ بابر وبند قرقه در کابل،میله گل سرخ در مزار


شریف که هر سال برای تجلیل از سال نو فیصدی زیادی مردم از داخل وخارج درآنجا به تفریح میروند.پنجشیر ودره پنجشیر،جلال آباد یا همیشه بهار وغیره جاهای زیبا ودیدنی،درهرات هم ساحات زیادی برای


تفریح وجود دارد که میتوان تخت سفر،باغ ملت،قلعه شربت،شیدایی وغیره جاهای زیبا ودیدنی نام برد که


همه ساله تعداد زیادی از مردم برای برای تفریح به این جای ها میروند وبرای تفریح کردن غذاهای خوشمزهِ


آماده کرده یا در مکان تفریح غذا آماده میکنند اکثر مردم در روزهای رخصتی برای تفریح میروند وبعضی ها


هم در وسط هفته برای تفریح میروند وبا دوستان وفامیلان خود از تفریح لذت میبرند.خود رفتن به تفریح هم باید طوری باشد که همه ما لذت ببریم اما متأسفانه بعضی از جوانان برای اخلال ومزاحمت


تیز رانی میکنند که باعث حادثه شده به خود دیگران آسیب میرسانند،اگر این جوانان بصورت منطقی این کارهای


خود را فکر کنند میفهمند که این کارهای شان که انجام میدهند درست نیست وبعضی ها هم برای برای مزاحمت


به فامیل ها به تفریح میروند باگشت وگذار این قسم اشخاص به دور وبر فامیل ها باعث میشود که فامیل ها قید شوندواز رفتن به تفریح هم لذتی نبرند،رفتن به تفریح وآزاد بودن وتفریح کردن حق هرکس است نباید حق آزادی شخصی


توسط اشخاص مزاحم صلب شود جامعه در حالت پیشرفت است وباید جوانان با این افکاربدی که دارند نگذارند پیشرفت جامعه


را مختل سازند وباید طوری رفتار کنند که هم خودشان وهم دیگران از رفتن به تفریح لذت ببرند.


درچند سال پیش مردم از رفتن به تفریح حراس داشتند به خاطر نا امنی های که وجود داشت اما حالا به خاطر پیشرفت


وزحمت کشی شبانه وروزانه پولیس ما مردم میتوانند به خاطر آرام برای تفریح از طرف روز وشب بروند.


 About the author

160