مسعود و افغانستان

Posted on at


مسعود و افغانستان عزیزترین خیال آرزوی من همین است که در ساختمان دوباره یک افغانستان مستقل آزاد در پهلوی این ملت آزادی خواه سهیم همگام باشم. گفته مختصر فوق از سخنان اسطوره مرد تاریخ و فرهنگ کشور ماست,که وسعت, پهنا وعمق ژرفای آمال و آرزوهای اورا آینه داری میکند.که از کرانه های آزادی میهن تا بی کرانه های عمران بازسازی وطن جولانگاه آرمانهای مقدس مسعود بود .


مسعود طرفدار جدی احیاء ورشدن متوازن مفکوره ملی دربستر ارزشهای دینی و باورهای معتدل اسلامی کشور شناخته می شد او پرچم اسلام نو گرا,اصلاح طلب و ترقی خواه را در افغانستان بر افراشت تا در محور آن کلیه اقشار و آرزوهای قومی ،نژادی،زبانی،مذهبی و سیاسی در جهت ساختن یک افغانستان مترقی و یک پاره ببالند و در غنا و شکوفایی هر چه بیشتر این اصالت های بارور ،بکوشند افغانستان عزیز را خانه مشترک و افتخارات تارفتی آنرا میراث نیاکان خود بدانند و از آن در هرکجایی که باشند دفاع نمایند.


مسعود معتقد بود که افغانستان افتخارات شکوهمند تاریخی و فرهنگی زیاد دارد که هریک آن می تواند موجب مباهات فرد فرد افغان و بستر ساز تکامل متعادل و متوازن در تمامی عرصه ها و بالاخص روند ملت سازی ،باشد مسعود آرزو داشت مه افغانستان با اعاده حیثیت وقار سیاسی اش بحیث یک کشور سر بلند و باعزت در ردیف سایر کشورهای مستقل جهان جایگاه دوباره خود را در یابد و نقش خویش را در تامین صلح و امنیت در منطقه بحیث یک کشور دارای اهمیت استراتژیک ایفا نما ید.About the author

160