مــــــعلمـ

Posted on atمعلم شمع گدازنده ایست که میسوزد و دیگران را روشنایی میدهد معلم رهنمای مردم است که مردم را رهنمایی میکند راه راست و راه کج را برایشان معرفی میکند. معلم شخصیت انسان را میسازد آگاهی و دانایی هر شخص به معلم او وابسطه ست معلم تنها وظیفه نیست بلکه علم است که دیگران از آن مستفید میشود معلم تمام مردم چه مسلمان یهود نصارا حضرت محمد است ولی اکنون تنها مسلمانان پیروان قوانین قرآن محمد (ص) را الگوی خویش ساختند وقتی شخص تنها یک کلمه را به ما تعلیم میدهد او معلم ما و احترامش بر ما واجب است انسان خالی از اشتباه نیست باید انتقاد پذیر بود وقتی کسی چیزی به ما یاد میدهد با تواضع و فروتنی به نکات مثبتش فکر کنیم انسان بدون هدایتگر درست به جهل و نادانی به سر میبرد مانند اعراب عربستان که قبل از ظهور پیغمبر بزرگ حتا انجام کار هایی که دور از کرامت انسانی است


  


گاهی تچربیت دیگران برایمان بهترین معلم است که میتوان از کارهای گذشته شان عبرت گرفت مانند جمله ای که میگوید راه پیموده شده به جایی میرود که دیگران به آن رسیده اند راه ناپیموده را سر کن معلم همیشه یک شخص نیست کتاب بهترین دوست هدایتگر بهترین معلم است تمام ارزش های انسانی در یک کتاب نهفته شده که ما مسلمانیم پس تمام جریانات زنده گی مان در قرآن نوشته شده حضرت محمد (ص) تنها وظیفه تعلیم قرآن را به ما داشت معلم یا الگو همانند خودمان انسان است مهم اینست که ما شخص خوب را الگو برگزینیم زیرا همان الگوست که رفتارمان را کنترول و شخصیت مان را تغیر میدهد معلم انسان را تحت تاثیر قرار میدهد تا نظریات و افکار بهتری را انتخاب کنیم


 


زهرا رسا About the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160