آب بازی

Posted on at  1. بازی های محلی انواع مختلف دارد که در تمام گوشه وکنار کشور ما بین اطفال،نوجوانان وجوانان از قدیم مروّج است مانند: ریسمان بازی، ریسمان کشی، چوب بازی، چشم پتکان، گرگ وبره، پلخمان بازی، توپ بازی، آب بازی وغیره که هر یک از بازی ها درجامعه ما روی اهداف ومقاصدی بوده استآب بازی:آب بازی و شناوری یک نوع بازی و ورزش برای جوانان است. که از اهمیت خاصی برخورداربوده وعلاوه بر تفریح به صحت وسلامتی انسان هم بسیار مهم است . بیشتر آن افرادی آب بازی بلد هستند که درکناررود خانه ونهر بزرگ زندگی می کنند. در شهرعزیزما هرات مردم درمکان های مختلف مانند، دریای پشتون پل، حوض تخت صفر، سوناها، حوض های شخصی و غیره آب بازی می نمایند


  2.   آب بازی انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارت اند از: شنای(قولاچ، بقه یی، باهر دوپا، تخت به پشت)، آب بازی با سواری (تخته، مشک پرباد، کدو)وامثال آن این بازی از بازی های مشهوردر جهان بوده و برای رشد آن باید تلاش زیادی نمود وجوانان را نیز به انجام آن تشویق کرد. این بازی ازبازی هایی است که احتیاج زیادی به مشق وتمرین ومهارت کافی دارد و جوانان هم باید آنرا بیاموزند وبدون آموزش نباید آب بازی کرد زیرا که یک بازی مشکل بوده و باعث غرق شدن شان می گردد. از این سبب است که جوانان همیشه به صورت دسته جمعی و یکجایی آب بازی می کنند؛تا درهنگام خطر همدیگر را کمک کرده واز غرق شدن نجات داده بتوانند.آب بازی باید در آبهایی که سرعت شان کم است بازی شود و از آب های تیز وگرداب ها باید پرهیزشود زیرا که باعث خطرات زیادی می گردد.


              


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160