شروع سال تعلیمی و آموزش پایدار

Posted on at


دراین روزهای اخیر از صنوف درسی که درپیش بود شاگردان بیش از پیش تلاش نموده برای رقابت درامتحان نهایی٬ پس این دختران علاقه خود را در این دوره امتحانات نشان خواهند داد ودراین روزها مشکلات خود را حل مینمایند.
برای بهتر ودرست ترنوشتن مقالات خود کوشش وشور وعلاقه خود را درجملات زیبای خود به روی این صفحات بیان میکنند وخواهان تلاش بیشتر ورقابت بیشتر هستند.حال برای این دختران بزرگترین حامی دفتر افغان سیتادل هستند٬ این نسل میتوانند آینده ساز این وطن وآینده ساز این دیار پر درد باشند. با شروع شدن مکاتب داخل شهری وبه صدا درآمدن زنگ سال تعلیمی 1393 به مسوولیت این دختران اضافه میگردد. وباید بیشتر تلاش نماید وتا بتوانند دروس خود را بهتر به پیش ببرند وبتوانند آینده ساز این وطن باشند. دختران این نسل خواهان آزادی وحق خود هستندومیدانند که میتوانند آینده ساز این وطن باشند.
این روزها امتحان این دختران از دروسی که تابه اکنون خوانده اندمانند جیمیل٬ تمبلر٬ توییتر٬ لینکن ان و فیلم انکس در پیش دارند. این دختران مفکوره خود را باز کرده اند وبا آموختن سایتهای اجتماعی وبا وارد شدن دردنیای مجازی دید ایشان نسبت به قبل وسیع تر گردیده و با دیدن سایت های اجتماعی خواندن مقالات تجربه این دختران زیاد گردیده است.حال میتوانندبا زبان ساده خودوبا افکار آزادخود میتوانند آزادانه بنویسند ودرد دل خود را به گوش جهانیان برسانند وبگویند ما افغانیم و دختر افغان تنهابا چادری به سر گوشه ای از خانه مشغول خانه داری نه بلکه میتوانند خود را درعرصه های جهانی نیز ثابت نمایند. که ما تنها نیستیم و ماهم میتوانیم, ما دختران آزاد هستیم به امید آنکه این دختران بتوانند از امتحاناتی که در پیش رو دارند سربلند وکامیاب بیرون آیند.،خوانندگان گرامی


:برای خوانندن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160