پخش سریال ها در شبکه های مختلف در افغانستان .

Posted on at


پخش نمودن سریال ها درتمام شبکه ها دولتی و یا خصوصی از خود تآثیراتی دارد


این تنها برای یک ویا دو شبکه نیست بلکه برای تمامآ است شخصی و غیر شخصی ندارد همه را در بر میگرد


 به نظر شما پخش سریال ها در شبکه ها چی تآثیری به جامعه دارد ؟


: آیا ازین ها استفاده مثبت صورت میگرد و یا منفی ؟؟؟


 چند فیصد از مردم استفاده مثبت از این سریال ها میکنند ؟؟


: شبکه ها چی قسم برنامه ها برای مردم داشته باشند ؟:


شبکه های که خلاف دین مبین اسلام وخلاف برنامه ای را پخش کند با او چی قسم بر خورد صورت گیرد.؟چند فیصد از شبکه ها برنامهای اجتماعی فرهنگی دارند؟؟


: چرا نظارت درست از تمام شبکه نمیشود مقصر آن کیست ؟؟


: یک شبکه برای مردم چی فایده های را دارد؟


: آیا شبکه های تلویزیون برای خود تجارت میکنند یا برای مردم خدمت میکنند تا از تاریک های دور نجات بیابند ؟؟


وغیره همانند سولات دیگردر جواب همه باید گفت


: پخش سریال ها بالای تمام افراد در یک جامعه نقش موثری دارد در صورتی که سریال ها مطابق به قانون اساسی افغانستان باشد نه بر خلاف آن باشد .


: عده زیادی از مردم استفاده های به خصوصی دارند استفاده های منفی زیاد میشود چون که در افغانستان تا هنوز عده ای زیادی هستند که طرز استفاده درست نمیدانند وفکر میکنند که فقط برای گوش کردن آهنگ و یا فلم است: به نظر من خیلی اندک است فیصدی که استفاده مثبت دارند.


 : تمامآ شبکه ها باید برنامه اجتماعی فرهنگی بخاطر بلند سطع آگاهی مردم پخش نمایند چون افراد جامعه ما نیاز به تغیر دارند .


 شبکه های که برنامه های خلاف اصول و دین اسلام به پخش میرسانند یا به آنان بر خورد قانونی صورت گیرد .


 بطور عموم 50 فیصد برنامه های اجتماعی داارند


: مقصر این همه دولت است باید تمام شبکه ها را تحت کنترول خود بگیرد هر شبکه که خلاف دین اسلام برنامه ای را پخش میکند باید با او بر خورد قانونی صورت گیرد تا دیگران هم در آینده همچین کاری نکنند


.


: بودن یک رسانه و یا یک شبکه در جامعه باعث پیشرفت آن میگردد تمام مردم را از تمام اوضاع کشور از هر نگاه با خبر میسازد .


: هم تجارت میکنند وهم خدمت به جامعه میکنند نمیشه تنها بگین که به مردم خدمت میکنند و یا به خود تجارت میکنند .


تمام رسانه ها باید طبق قانون اساسی افغانستان و دین مبین اسلام کار کنندAbout the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160