شور انتخابات و آموزش پایدار

Posted on at


حیران وسرگردانم که این بار مروارید سخن را از کجا بشگافم،از کجا شروع به سخن زدن کنم،بر کدامین موضوع تعمق وتفکر کنم خلاصه اینکه از کجا بگویم واز چه بنویسم.


هر چه به این سو آن سو عمیق تر می نگرم در این حیطه ئ زمانی،در این روز وشب ها فقط وفقط مردمی را پیدا می کنم که لبخند میزنند وشور وشوق بر چهره ئ ناامید وافسرده ئ ایشان نمایان است،قلب های ایشان می تپد،قسمی که صدای تپشش را راحت می توان حس کرد و شنید،جنب وجوش دارند،سعی می کنند وتلاش دارند تا بروند وسهیم شوند، مردمی که حتی حق حضور در اداره جات معمولی را نداشتند،مردمی که در نظام کنونی فقط از زمین زیر پای ایشان مستفیذ شده اند. آن هم معلوم نیست از ایشان است یا حق دیگری است ومردمی که صرف از سر لطف بزرگ مردان نام انسان وملت را نصیب گردیده اند.چه شده است که حال در هر طرف ودرهر منظره دسته دسته وگروه گروه حضور دارند،اجتماع می کنند.دم از تصمیم و انتخاب می زنند،به حقی جدید وبس بزرگ دست یافتند؛می گویند حق رای. بلاخره به آن قله دست نیافتنی سعود کردند،تک تک این مردم:مرد، پیر، جوان و حتی زن؛ زنی که در چادری وحصار خانه اش اسیر شده بود.همه وهمه با هم یکجا بسوی تعیین سرنوشت امروز وفردای ایشان گام برمی دارند.بزرگ مرد دولت را می گزینند،نظام وطرح وپلان فردای شان را می طلبند.دخترانی که حال با سپری کردن این دوره ئ آموزش مقاله نویسی حال به بلاگران جوان مبدل گردیده اند،با عشق وعلاقه ئ زیاد چندین مرتبه ازرویاءها وخواسته ها و آرزوهای که حق ایشان است نوشتند.از اینکه دراین مرز وبوم بزرگترین آرزوی قلب ایشان داشتن اجازه والدین برای بیرون شدن از خانه ومکتب رفتن وقلم به دست گرفتن است،اما کنون با اشتیاق فراوان می جنبند ومی تپند،برای ساختن فردایی مملو از سرفرازی،برای پیشرفت به سوی قله های بلند،برای گام برداری به موازات هم پیکرانشان از همه مهم تر برای تعیین رهبری که خود ایشان بدون هیچ قیدو بندی انتخابش می نمایند.اکثریت ایشان برای اولین مرتبه به پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند،شوق انتظاردر چشمان فرد فرد ایشان برق می زند،البته تمامی شان به نحوی در برگزاری این پروسه سهیم شده اند طوری که در آماده سازی مکتب شان (لیسه حوض کرباس) به حیث یکی از مراکز رای دهی فعالیت میکنندواز ته دل لبخند امید میزنند واز خدای خویش می طلبند که در این امتحان دشوار یاری شان دهد.فردایی که با هم یاری وهمبستگی رقم بخورد بی تردید که به خیر وخوبی همگی مان خواهد بود.


،خوانندگان گرامی


:برای خواندن مقاله های قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/user/Hozakarbas-Herat/271696About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160