شاگرد خوب

Posted on atشاگرد خوب


يگ شاگرد خوب بايد ظرفيت هاي چون مسايل ذيل را دارا بوده و بايد آنرا مراعات نمايد .تا برايش عنوان شاگردخوب داده شود.


شاگرد خوب بايد نكات كلي و جزيي مكتب را ارج گذاشته و به ديده اي احترام و ديده اي مثبت به آن بنگرد.


چرا كه شاگرد خوب و ذكي اميد فرداي خود خانوده مكتب و كشور خود است . از طرف ديگر شاگرد خوب يگ شنونده خوب بوده و سر وقت به مكتب آمده و به دورس خويش كوشا بوده و استادانش را احترام  نموده و از طرف


ديگرهمواره خودش مورد احترام متقابل قرار گرفته و ستايش مي گردد.و همچنان يكي از خصوصيات بارز و بر گزيده اي يگ شاگرد خوب و اين است كه به خلق و خوي خوش خويش با بسيار آساني و صفا وصمميت قلبي با ديگران روابط دوستانه اي بر قرار نمايد و اطرافيان دوست و مجذوب خود ساخته و همه را به خود دوست نمايد و از طرف ديگر همواره به درس هاي خود فكر نموده و حتي در قصه هايش از دورس مكتب سخن زده و همچنان در رابطه به مشكلات دورس اش همواره در كتاب خانه ها و د پارتمنت ها به جستجو و تحقيق مي پردازد و همواره به معلمين خويش در باره اي موضوعات درسي به بحث و مباحثه مي پردازد وكوشش مي نمايد كه خود را در عمق درس رسانيده و تمام درس را از ابتدا تا انتها برسي نموده و خود را بفهماند.


                   


و همچنان حس كنجكاوي و آينده نگري را هميشه در خود و و در نهان خود رشد داده و ميخواهد از خود شخصيت انعطاف پذير را در  جامعه به ارمغان  به آورده و شخصيت خود را الگوي براي هم سن وسالان دوستان و اطرافيان خويش تبارز دهد و هميشه نمونه اي مثال سر زبان ها دوستان خويش باشد .160