کار و مشغلت خانواده

Posted on at


هیچ انسان در زندگی از کار بی نیاز نیست، زیرا کار و مشغلت مایه سربلندی و افتخار می باشد از این راه است که انسان خودرا از خواری دست درازی نمودن به سوی دیگران و محرومییت مصون می نماید وبر خود متکی میشود و باری بر دوش دیگران نمی گردد.

در ارتباط با مسایًل مربوط به کار و کسب درآمد خانواده، چند موضوع مهم لازم است مورد بحث قرار گیرد.

اول: درآمد حلال و مشروع. دوم : کار زنان، سوم: وارد کردن ضرر و زیان.

درآمد حلال: اسلام با کسب ثروت زیاد ازطریق درآمد حلال به شرط ادای زکات و مصرف و هزینة صحیح آن مخالفتی ندارد زیرا رسول خدا(ص) میفرماید: (مال و دارایی پاک و حلال برای انسان پرهیزگار پاک و زیبنده است.)

 اما کسب روزی و درآمد درگرو کار و تلاش است و دست روی دست گذاشتن و انتظار باریدن روزی از آسمان معقول و نتیجه بخش نیست و لازم است انسان همة توانایی های خودرا برای کسب درآمد از طریق کار، تجارت، آموختن صنعت، حرفه وغیره، به کار بگیرد تا خود و خانواده اش را از فقر و مشکلات نجات دهد.

این مسوًولیت مرد است که همة نیازهای ضروری زندگی اعم از مسکن و خوراک و پوشاک خانواده را فراهم نماید، ووسایل منزل را تهیه کند و مهریه را بپردازد، اما انسان مسلمان موظًف است که از راه مشروع و صحیح کسب درآمد بنماید و از راههای نا مشروع برای کسب و کار استفاده ننماید و از موارد مشکوک پرهیز کند: زیرا خداوند درآمد حلال و روا را مبارک گردانیده و دارایی حرام و نا مشروع را مایة خواری و گرفتاری گردانیده است و جسم و جانی را که از راه حرام تغذیه شود مستحق عذاب و آتش می داند   About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160