اعتیاد و منشا آن در جامعه ما

Posted on at


دوستان عزیز!

بنابر مشکلات چشمگیر جامعه ما بر آن شدم تا چهره ی فلاکتبار اعتیاد را که در پیکر هستی, گاه پنهانی و گاه آشکار طعمه اهداف قرار میدهد که تا غرق شدن در ورطه ای نابودی و آخرین لحظات زنده گی سیاهش هیچکس به گناه نا خواسته وی, حتی او را مجازات نیز نمیکند تا به گناهش پی برده و از خواب غفلت بیدار شود.

بلی دوستان: گرگ درنده اعتیاد همیشه گوسفندان کوچک را هدف قرار میدهد که هنوز نفهمیده اند چطور باید در مقابل اتفاقات از خود عکس العمل نشان دهند. و نیز وقتی چوپان از گله دور باشد بدون شک رمه اش مورد هجوم دشمن قرار گرفته و از هم میپاشد. و حالا مثال چوپان و رمه را خانواده ها و جوانان ما دارند که هر لحظه مورد هدف بلای خانمان سوز اعتیاد قرار میگیرند.

جوانانی که هر لحظه و هر ثانیه چشم تمنا و نگاه چشم انتظار میهن به طرف شان سوسو میزند. هر لحظه فریاد های جگر سوز مادران به گوش شان انعکاس مینماید, و نیز هر لحظه تعهد به خاک پاک میهن, شهدا و مردم در گوش شان انعکاس میکند, افسوس بر ما که هیچ دست نوازش گری نغمه بیداری در گوش شان زمزمه نمیکند و هیچ نیروی در کنار شان آنها را برای برداشتن گامهای استوار راهنمایی نکرده و هیچ صدای به گوش شان آشنا نیامده تا به آنها بگوید: من با تو ام و ما همیشه با هم خواهیم بود. بناء تنها مونس که همچون گرگ در لباس میش, لحظات سکوت و تنهای شان را به ظاهر آرامش و در نهان, همهمه نابودی میبخشد.

بناء مطلب را آماده ساختم که میخواهم هنگامه ای بیداری برای شب زدگان غفلت و بیخبری باشد. تا راز جفای اعتیاد و مرگ تدریجی شان بر همگان نمایان و درس عبرتی برای میلیونها طعمه دیگر که هنوز در صید صیاد خانمان سوز اعتیاد نیفتاده اند گردد. بر آن شدم تا منحیث عضوی از خانواده بزرگ افغان, دینی را که از کشورم, خاکم , مردم و شهدایم بر دوش دارم, اندکی ادا نموده باشم.


تا باشد که هموطنان عزیزم, جوانان غیور میهنم در یابند که زنده گی ارزش بیشتر از افتادن در دام اعتیاد و از هم پاشیدن خانواده ای را دارد و ما نیز منحیث یک انسان و اشرف مخلوقات , برای اهداف والا خلق شده ایم که بیانگر انسانیت خواهد بود. نه اینکه در منت زنده گی نمایم و بهای سنگینی بپردازیم.

منشا اعتیاد, رسم و رواجهای غلط در بین اقوام و خانواده ها است که به مشکلات روانی و مبتلا شدن به مواد مخدر می انجامد. و نیز مورد دیگری که به اعتیاد می انجامد کم سوادی , بی سوادی , و بیکاری جوانان در جامعه است.About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160