چه زیباست یک لبخند

Posted on at


چه زیباست وقتی نگاه خدا بسوی ماست ، وقتی خدا به روی مان لبخند میزند ، وقتی خدا ما را زیر نظر دارد ، وقتی ما را از هرنوع ضرر و پلیدی در امان نگهمیدارد ، وقتی در هر لحظهء زندگی هوا دار ماست ، وقتی میفتیم و دستمان را میگیرد ، وقتی غمی داریم ، وقتی مشکلی داریم ، وقتی درمانده و افسرده ایم ، وقتی راه و چاره ای نداریم ، وقتی هر در بر روی مان بسته است ، وقتی که همهء راه های حل از دستمان رفته ، آنگاه چه زیباست وقتی کسی هوایمان را دارد که از همه والا تر و برتر است و آنکس جز خداوند کس دیگری نیست


 


خوشبخت کسیست که در هر لحظه نگاه خداوند را در خود دارد و خداوند همیشه به او لبخند میزند و او را دوست دارد ، چه کسی لایق این مهربانی هاست ؟کسی که پاک و صادق باشد ، همواره وجود پروردگار را در تمام لحظات زندگیش احساس نماید ، کسی که با تقوا و رستگار باشد ، کسی که تمام کارهایش را با نام و یاد خدا آغاز نماید ، کسی که دیگری را نیازارد


 


خوشا به حالش ، کسی که تمام انسانها از دست و زبانش در امان باشند ، کسی که تمام انسانها را با هم برابر بداند و هر گز حقوق کسی را پایمال نسازد ، به کسی بدی نکند ، این چنین انسان را خداوند دوست دارد و همیشه او را زیر نظر خود داشته و از هر نوع بدی و از وسوسه های شیطان محفوظ نگهمیدارد و در این دنیا و آن دنیا او را رستگار و سر بلند نگهمیدارد پس... چه زیبا میشود بندهء خاص برای پروردگار خویش باشیم


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/173680/173680About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160