صبر

Posted on at


صبر یک نعمت پسندیده و بهتر است نسبت به بی صبری و بی حوصله گی است .صبر انسان را به بلندترین جای می رساند که یک انسان آرزویش را دارد.صبر برای تمام انسان ها یک امر مهم و ضروری است از طرف خداوند(ج)امر شوده که باید تمام انسان ها در هر کار خود از صبر و حوصله کار بگیرندوقتی انسان ها در کار های خود از صبر و حوصله کار بگیرند همیشه در کار خود موفق خواهند شود چرا که خداوند( ج)صبر کننده گان را دوست دارد و در تمام کار های شان همراه شان خواهد بود.وازآن ها پشتی بانی خواهد کرد.صبر در زنده گی انسان ها بسیار با ارزش بود چرا که باعث می شود که کاری که می خواهیم انجام دهیم به صورت درست انجام دهیم تا بعدها پشیمان نشویم در صورتی که صبر داشته باشیم می توانیم در کار خود موفق باشیم


.


با صبر وحوصله انسان می تواند تمام مشکلات را از بین ببرد و زنده گی رابرای خود و خانواده ای خود شیرین کند. اما اگر انسان در زنده گی خود از صبر و حوصله کار نگیرد به تدریج منجر به از بین رفتن زنده گی خویش خواهد شود پس وقتی که انسان از بی صبرو بی حوصله گی کار بگیرد و باعث از بین رفتن زنده گی اوخواهند شود پس باید کوشش کند که هیچ وقت در زنده گی خود از بی حوصله گی کار نگیرد.صبر است که می تواند انسان را به هدف او برساند مثلا:وقتی که در برابر دشمنان قرار می گیریم تنها راه کامیابی در برابر دشمن صبر است که باعث پیروزی انسان در برابر دشمن می شود. و یا در برابر مریضی، که مزیضی مصیبتی است که برسر هر انسان می آیدو انسان باید در برابر مریضی صبر داشته باشد چراکه انسان با صبر می تواند در برابر سختی ها و مصیبت ها استاده گی کند تا از سختی ها نجات پیدا کند.و به رنده گی خود ادامه بدهد.
About the author

160