!...چند نکته ارزشمند

Posted on at


گذشتگان و صاحبخردان بزرگ در طول زنده گی خود تجربه هایی کسب کرده و انها را به نسل های بعدی منتقل کرده اند که با پیروی کردن از انها میتوانیم زنده گی خود را طوری که خود مان ، اطرا فیان و اجتماع از ما توقع دارند سپری کنیم.ما نمیتوانیم تمام تجربیات زنده گی را خودمان کسب کنیم و پند بگیریم بلکی باید از تجربیات گذشته گان استفاده کنیم .به عوض تلف کردن وقت ما بهتر است از گفته و نظریات بزرگان استفاده کنیم.بیشتر میتوانیم از پند و گفتار و احادیث سرور عالم حضرت محمد ص استفاده کنیم.شخصی از حضرت محمد ص درخواست پند و نصیحت کرد.حضرت محمد ص برایش گفتند اگر برایت نصیحت کنم ایا انها را قبول خواهی کرد؟ان شخص گفت:بلی.حضرت محمد ص بعد از 3 بار تاکید برایش گفت:قبل از ضروع هر کاری نخست عاقبت انرا بسنج.اگر پایانش قابل پذیرش تو بود ،انرا تا اخر به پایان برسان.اگر فکر میکردی که انجام خوبی نخواهد داشت پس از انجام ان صرف نظر کن.و به ان شخص اینطور سپارش کرد:((خود را با کسانی که در سویه پایین تر از شما قرار دارند خود را مقایسه کنید نه با کسانی که در سویه بلند تر از شما قرار دارند.))این عمل نزد خداوند ث ودر اجتماع بسیار پسندیده است.ناسپاسی نعمت های الله ج را نکنید. و همیشه به انچه الله متعال برای شما اعطا میکند و یا از شما باز میستاند قناعت و راضی باشید.نگهداشتن زبان برای مردم حتی از نگهداشتن مال و ثروت نیز مشکل تر است.کسی که تواضع و فروتنی را پیشه میکند در حقیقت ارزش خود را بالا برده است.هر چیز در دنیا زکات دارد و پرداخت ان اسان است . اما زکات عقل صبر و تحمل در هنگام مصیبت است.در تمام امور جهان سه کار بسیار سخت و دشوار است:1-سخی بودن هنگام تنگدستی2-تقوا و پرهیزگاری در پنهانی 3-حق گفتن روبروی کسی که از ان میترسی.هر کسی که به این سه عمل حضور قلب نداشته باشد دروازه رحمت الله ج بالایش بسته است و انها عبارت اند از :1-در هنگام تلاوت قرانکریم. 2-در هنگام ذکر خداوند 3-در هنگام ادا کردن نماز. پس بر ما لازم است هنگام ادا کردن این سه عمل و اعمالی مانند اینها حضور قلب داشته باشیم.پسندیده ترین و بالذت ترین لحظه  ،هنگام کسب تجربه در زنده گی است.هر کاری که با مشوره و ملایمت قابلیت انجام شدن را داشته باشد لازم نیست از جدیت و خشونت استفاده شود.طوری که میدانیم گره یی که با دست باز میشود چرا انرا با دندان باز کنیم About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160