مهمترین منبع تجارتی هرات زعفران

Posted on at
زعفران ازجمله بهترین محصولات تجارتی درجهان می باشدزعفران بیماری های زیادازبین می برد هرصبح نوشیدن یک گیلاس زعفران به انسان فوایدزیادمی رساند .این جای بسیار خوشبختی است که درکشورما افقانستان امروزبه جای کوکنارزعفران کشت می کنندامروززعفران با فوایدزیادخودتوانسته جای کوکناررا بگیردزعفران ازهرلحاظ به مردم کمک می کندوبه آنها فوایدزیادمی رسانداین بسیارخوب است که مردم مابه این اشتبایخودپیبردندکه کوکناربه آن ها خسارات زیادی را به جا میگذارد.جزضروتمام زندگی آنها توسط همین ماده حرام ازبین رفته وهمین بودکه بهترین چیزبرایشان زعفران شدواین بهترین موفقیت است . برای مردم که زعفران ازلحاظ طبابت تجارت فایدزیادوارزشمندی داردواین جای بسیاراقتخاراست که زعفران هرات نظربه کیفیت خاص که جهان حایز مقام اول شده استمردم درهرات به کاشتن زعفران روی آوردن واکثریت آنها زمین های خودرا زعفران کشت کردنندوازآنها محصول خوب بدست می آوریندزعفران هرات کاپیسا ودیگرولایتها ارزش خاص داردزیرعفران مانندطلا وپول نقدباارزش است زعفران یک نوع گیاه است که مردم آن رابه   نامه طلای سرخ می شناسدکشت زعفران چون به اقتصادمردم کمک می کندواقتصاد آنهارابالامی بردزعفران یک طعم عالی داردکه مامردم هرات زیادتردرعیدها وهمچنان درزمستان استفادمی کنیم
About the author

160