معلومات در باره سبزيجات

Posted on at


معلومات در باره سبزيجات

  

سبزيجات غذاي مهم و اساسي انسان ها و حيوانات را تشكيل ميدهد چنانچه همه ما و شما ميدانيم كه سبزيجات هم پخته و هم خام سرشار از ويتامين هابوده و و تمام ويتامين هاي ضروري بدن ما انسانها كه به ان نياز دار رفع مي نمايد 

 

به طور مثال سبزيجات از قبيل كدو هم سبز و هم زرد ان براي صافي خون و جريان و گردش خون بسيار مفيد و ضروري است

    

 

البته بايد گفت كه هر كدام از سبزيجات در ذات خود يگ وظيفه و يا به عباره اي ديگر رسانيدن يگ و يا الا دو ويتامين هاي ضروي بدن انسانها ها را به عهده دارند

 

بايد گفت كه در هر دو صورت خام و پخته البته در صورت پختن نبايد آنرا بيش از حد معمول آن حرارت داد و يا انيكه سبزيجات را جوشانيده و آب آنرا دور بريزيد چرا كه دور انداختن آب سبزي در حقيقت ويتامين هاي آنرا دور مي ريزيد

            

 

بايد گفت كه در تمامي كشور هاي جهان سبزيجات بيشتر از ديگر غذا ها صرف ميشود و استفاده مي گردد

 

هرگاه هر انساني كه اگر خواسته باشد وجود سالم و تندرست داشته باشد بايد زياد تر از سبزيجات استفاده نمايد و يا حد اقل در پهلوي ديگر غذاها از سبزيجات نيز اسنفاده نمايد

 

البته بايد گفت كه زرع سبزيجات در كشور هايكه داراي آبوهواي معتدله و يا گرم بوده خوبتر رشد و نمو و زرع ميگردد و در گشور هاي جهان سوم و يا در كشور هاي در حال رشد اگر چه امكانات اصلي و مدرن و پيشرفته هم در دسترس نداشته باشند .باز هم ميتوانند با ساده ترين وسايل ابتدايي اين ماده حياتي را كشت و زرع نمايند

             

 

ما در اين جا بطور نمونه چند نوع سبزي را نام مي گيريم گشنيز تراتيزك گنده نه مولي سرخ و سفيد شمبه ليله جعفري شويد و سبزي پالك

 

طوريكه خود آگاهيد سبزي پالك سرشار از ويتامين كا بوده و براي كم خوني و صاف نمودن جريان و گردش خون بسيار موثر بوده است

 

و همچنان كاهو كه تنها در يگ فصل از سال بدست مي آيد از بس كه مملو ازامين هاي به خصوص ويتامين كا بوده بسيار نادر و كم ياب مي با شد .پايان

  

 160