کبروغرور

Posted on at


کبروغرور


در آغاز میخواستم تعریفی کوچک داشته باشم از کبروغرور اما کدام تعریفی خاص به نظرم نرسید فقط گفته میتوانم که کبروغرور چیزیست که مختص به الله است اگر بعضی  از انسان های مغفل کبرو غرور دارند این از بی عقلی شان است چون تمام انسانها به نزد الله یکی هستند همه مارا از خاک آفریده وبه خاک میسپاردزندگی برای تلاش است اگر انسانی در مرحله اول زندگی خود قرار دارد  وانسانی دیگر یک پله از او پیش است نباید غرور داشته باشد وآن شخص را اهمیت ندهد باید روزی را بیاد بیاورد که خودش هم در همین پله قرار داشته


انسان هیچ وقت باغرور داشتن نمیتواند خودرا از دیگران بهتر بداند روزی باشخصی برخوردم .آن شخص از پیش روی من وهمصنفی هایم گذشت ما به او سلام دادیم چون از ما بزرگتر بود اما او برعلاوه این که جواب سلام مارا نداد بلکه سرخودرا بالاگرفت یک قدم که رفت به زمین افتاد وپایش شکست بلی !آنروز بود که من ازآن شخص پند گرفتم که اگر روزی حتی به بالا ترین مقام رسیدم غرورنداشته باشم حتی بااطفال نیز با مهربانی رفتار کنم


زندگی کوتاه است اگر غرور داشته باشی در این لحظات کوتاه زندگی هم کسی کنارت نمیماند وشخص تنها در زندگی ناموفق است ای کاش دنیا قسمی بود که هیچ کس غرور نمی داشت میفهمم که همه چیز ها مطابق به میل ما پیش نمیرود اما امیدوارم که روزی دنیا با افراد فراوانش خوبی کند وآنها را باتواضع نماید همیشه در زندگی این سوال را از خودم میپرسم که غرور چیست ؟که بعضی به او وابسته اند .  


 About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160