معارف

Posted on at


معارف خانۀ عقلست وعرفان


معارف سنگر علمست واحسان


معارف جای آن آموز گاران


که سر تاپای شان باشد بهاران


معارف خانۀ آن احل علم است


که باشد قلبشان لبریز عفت


شنو ای هم وطن ای دوست عرفان


که این جا است آن خانۀ مهران
About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160