آزادی در کانون خانواده

Posted on at


واژه آزادی که متشمل از پنج کلمه ایست که بامفهوم ارزشمند است که ارزش والا آن سرشار از دلایل خاص وپرمعنی را بیان می کند٬ که آن هم جز از حقیقت زندگی را تحقق میبخشد ودر پرتو حقایق یکه متشکل از آزادی است گسترده ومتذکر است زیرا آزادی به معنای رسیدن حقوق اتباع جامعه با ‍‍پیروی از دستورات قانون در تحت حاکیمیت ها ملی واجتماعی است.


آیا آزادی درخانه به معنای رخت بستن به سایر ابعاد زندگیست؟


داشتن آزادی چقدر می تواند رول مهم در پشرفت و تمدن خانواده داشته باشد؟


آیاآزادی یکی از شرایط مهمی برای رفاه زندگیست؟امروز نخستین کلمه از اهمیت والای برخوردار است آزادیست که داشتن آزادی نه تنها در زندگی که کانون گرم خانوادهاست بلکه در اجتماع که فضای بیرون خانه است امری مقدس والزامی است.


مازمانی به یک خانواده ای ایده آل وموفق دست پیدا میکند که از آزادی ها فردی را تهداب گذاشته ودر خانه ای خود رشددهیم و آنرا به تمام اعضای خانواده خود بیاموزیم. زیرا بعضی انسان به خصوص جوانان فکر میکنند که آزادی به معنای انیکه هر چه میخواهیم انجام بدهیم نه بلکه آن است که آنچه را حق داریم انجام دهیم اولتر از همه ما به عنوان بزرگان خانواده باید تعریف به خصوص از آزادی را برای خانواده واولاد خود٬ که ثمری تلاشهای دلسوزانه ما هستند را بیاموزانیم. برای اینکه یک خانواده متمدن ارجگذاری داشته باشیم واضح است که دیدگانشان نسبت به خانواده وجامعه باز نموده و در تحکیم بخشیدن سایر ابعاد خانوداه بسیار مهم وحتمی است.اگر توانستیم خانواده خود را قانع کنیم و مفهوم اساسی آزادی را برای شان آموختی پس خود به خود آزادی در خانواده رشد کرده روز به روز ثمری آن عمیق تر با دامنه ای وسعتر وبا مفهوم صحیح تر را نه تنها به خانواده خود که عاشقانه و دلسوزانه آرزویش را داریم. براورده ودر نقش تربیتی شان که اساس جامعه اند به بار آورده که مملکت باثبات را رقم میزنند که آزادی فردی رشد کرده که یک آزادی ملی بدست می آید که این آرزو هر فرد این مملکت است با امن و با آزادی داشته باشد پس پشرفت وتمدن در گرو یک خانوادهای متمدن بودی که باعث یک جامعه ایده آل وموفق رابا آزادی تقدیم کنم.


امروز داشتن آزادی یکی از شرایط مهم زندگیست نه تنها در خانواده بلکه در تمام محیط ها علمی٬ سیاسی و حقوقی امر بسیار مهم است٬ که همه شان بر مبنای یک کشور آزادمند ویک خانواده آبرومند تقدیم به ملت نمایم. که آزادی را شناخته وآنرا درتمام ابعاد محیط خود قرار داده٬ چراکه یک ملت باثبات٬ موفق وپیروز را رقم بزنند."صدقی از گفته های صادق رضازاده شفق درگزیدهای بزرگان"


(آزادی مقدس است اما به شرطی که آزادی به حق٬ برای حق ودر راه حق باشد)


ای آزادی که مرحم بخش قلبها تسکین دهند دردهاست٬ وجود تو نمعت است نبودتو آفت است پس وجودت را فخر میگویم تا نبودت را ازاعماق زندگیم پاک نموده و وجودم را مداوا نمایم.


تقدیم به کسانیکه به آزادی ارج میگذارند ودوست اش دارند ودر زندگی خود تطبیق میکنند.


یلدا امیری


:برای خواندن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160