گناهان کبیره از دیدگاه کتاب وسنت (بخش دوم)

Posted on at


7_رباخواری


(ای کسانیکه ایمان آورده اید ازخدابپرهیزید وآنچه ازمطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگرایمان دارید اگرچنین نمی کنید بدانید باجنگ خدا ورسول او روبرو خواهید بود )


(بقره /278-279)



8_خوردن مال یتیم


(کسانی که اموال یتیمان را ازروی ظلم وستم می خورند ,تنها آتش می خورند وبه زودی به آتش سوزانی میسوزند )          (نساء/10)


9_افترا برحضرت پیامبر


پیامبر می فرمایند: (افتراء برمن مانند افتراء بر دیگران نیست هرکس عمدابرمن افترا بندد خود را برای ورود به جهنم آماده کند )     


10_خوردن روزه رمضان بدون عذر


حضرت پیامبرفرمودند : (هرکس حتی یک روز ,روزه ماه مبارک رمضان را بدون عذر واجازه شرعی بخورد اگرتمام دهر رابجای آن روزه گیرد آن یک روز را تلافی نخواهد شد )  



11_گریز ازمعرکه


(وهرکس درآن هنگام به آنها پشت کند مگر درصورتی که هدفش کناره گیری ازمیدان برای حمله مجدد ویابه قصدپیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد چنین کسی گرفتارغضب پروردگار خواهد شد وماوای او جهنم وچه بد جایگاهی است )     (انفال /16)


12_زنا


درمواردی گناه زنا بمراتب بیشتر ازموارد دیگر است


(ونزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت وبد راهی است )  (اسراء/32)



13_ستم وفریب حاکم بر رعیت


(ایراد ومجازات بر کسانی است که به مردم ستم میکنند ودر زمین به ناحق ظلم روا می دارند برای آنها عذاب درد ناکی است)     (شوری /42)


14_می گساری


(درباره شراب وقمار ازتو سوال می کنند بگو: در آنها گناه بزرگی است ومنافعی از نظر مادی برای مردم دربر دارند ولی گناه آنها ازنفع آنها بیشتر است )    (بقره /219)


15_تکبر فخرفروشی وخودپسندی


(موسی گفت : من به پروردگارم وپروردگار شما پناه می برم ازهر متکبری که به روز حساب ایمان ندارند )      (غافر/27)


16_گواهی دروغ


(آنها کسانی هستند که شهادت به باطل نمی دهند )     (فرقان /72)



17_تهمت به زنان پاکدامن


(کسانی که زنان پاکدامن وبی خبر (ازهرگونه آلودگی) ومومن رامتهم می سازند در دنیا وآخرت از رحمت الهی بدور اند وعذاب بزرگی درانتظار شان است )     (نور/23)


18_خیانت در مال غنیمت ,بیت المال وزکات


(ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند وهرکس خیانت کند در روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده باخود به صحنه محشر می آورد)    (آل عمران /161)



19_ظلم (گرفتن اموال مردم بی جهت)


(واموال یکدیگر را به باطل وناحق درمیان خود نخورید وبرای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه قسمتی از آنرا به قضاوت ندهید )     (بقره /188)


20_سرقت


(دست مرد دزد وزن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید وخداوند توانا وحکیم است )    (مائده/38)


ادامه در بلاک بعدی انشاالله



About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160