طلاق

Posted on at


 طلاق بدترین حلال در روی زمین است. یعنی آن حلالی که با انجام آن همه ی عرش الهی تکان خورده وغمگین می شوند. طلاق آخرین راه حل مشکلات و کشمکش ها بین زن وشوهرمی باشد، یعنی زمانیکه دیگر کاسهء صبرشان لبریزشده ، اززنده گی دل تنگ شدند ، دیگرنمی توانند زنده گی شان را در کنار هم سپری کنند واین که دیگرهیچ راه حلی برای شان نمانده، سپس آن ها مجبورمی شوند که از همدیگرجدا شوند وبه این زنده گی مشترک نقطه ی پایان بگذارند وآن را خاتمه دهند

.

اما بهتر است زن وشوهر قبل از اینکه تصمیم بگیرند از همدیگر جدا شوند، سعی کنند تا مشکلات زنده گی شان را در بین خود با صحبت کردن و مشوره گرفتن از بزرگان رفع بسازند، تا مجبوربه این نشوند که از هم جدا شوند و زنده گی چندین سالهء شان را درهم وبرهم زنند.

باید این را بدانند که با این کارشان ممکن است نقصان زیادی را به افکار اولاد شان وارد کنند واز طرف دیگر این کار به آینده ی اولاد شان ضربه خواهد رساند

.

طلاق، طلاق، طلاق ! وای که به زبان آوردن آن چقدرسخت است. درست است که تجربه نکرده ام ، اما درک می کنم. زیاد مشکل است، یک بار پیش خود بسنجید اینکه با تکرار این کلمه یک زنده گی به هم می پاشد.

آن زنده گی که روزی به بسیار آرمان ها وآرزوها تشکیل شده ، آن زنده گی که با خوشی های زیاد سروسامان یافته وبلاخره آن زنده گی که با مشقات زیادی شکل یافته ، ازبین می رود ونابود می گردد.

 پس چه خوب است که فامیل های محترم وپدرومادرهای عزیز قبل از به وقوع پیوستن این کار در فکر جلوگیری آن باشند ، چون این کارهمچون مرضی است که در بین یک خانواده پدید آمده وعضوی از اعضای آنرا ازبین می برد. ناگفته نباید ماند که وقایه بهتر از تداوی است ، پس بعد از انجام کاری پشیمانی سودی ندارد

y-nicksarisht98.About the author

niyayesh

Hi i am niyayesh.
i was been born in 1376
i am student of 12 class in mahjuba heravi high school
i have 3 friend.....
sun,moon and you.....
sun for days....
moon for nights....
and you for always....{allah}

Subscribe 0
160