ارزشهای دانش و هنر

Posted on at


 


علم در لغت دانش ، معرفت اگاهی و یقین را گویند دین مقدس اسلام همیشه پیروان خویش را فراگیر دانش تشویق و ترغیب نموده است. آدم {ع} نخستین بار علم را فراگرفتن اسما از خداوند{ج} آموخت علم  را سعادت دنیا و آخرت یک انسان است.علم یگانه راه خوشبختی و آسایش مسلمان ها راستند. 


آموزش علم دانش و هنر بر هر مرد یا  زن فرض گردانیده شده است. خوبیهای دنیا و اخرت را نصیب انسان می سازد انسان را از جهل و نادانی و تاریکی نجات میدهد آموزش و علم سبب زیاد شدن عزت را اعتبار انسان از بین جامعه میشود اما بر عکس غفلت بی دانشی و تنبلی موجب بدبختی و مصائب زیاد میشود وباعث بی ارزش شدن انسان در بین جامعه میشود باعث عقب ماندهگی شخص در بین یک اجتماع می شود و تاثیر بدی و روحی و ذهنی بالای شخص می گذارد. 


علم یگانه راه خوشبختی و اسایش مسلمانها است کسانی که عاقل هستند همیشه در پی کسب و علم می باشد. هیچوقت به علم قناعت و انرا غنیمت ندانسته و علم بیشتری می اموزند چون علم کلید در خوشبختی ها و اعمال احسن هستند همچنان انسان به برکت علم مسجود ملایک گردید و او را بر سایر مخلوقات برتر ساخت حل تمامی مشکلات دینوی و اخروی به علم مربوط است و علم وسیله بزرگ قربت و معرفت خدا است و فرا گرفتن علم عبادت بزرگ می باشد. 


در نتیجه خواهیم گفت علم چنان روشنی است که سعادت همه مردم دنیا عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وابسته به ان است. علم و دانش انسان را از تاریکی های جهات نجات میدهد و زنده گی پر از خیر و برکت را نصیبش میگرداند. همچنان همه دست اوردهای که در دنیا مشاهده می شود از برکت علم است اگر علم و دانش نمی بود تاریکی و مظالم گوناگون روی زمین را می پوشاند. بناء پیامبر اکرم (ص) آموختن علم را بالای بر همه یی مردم فرض و لازمی می داند.. 


در زیر چند سطر ذکر می شود.


دانش و خواسته است نرگس و گل                                                      که به یک جایی نشگفند به هم


انکه را خواسته است دانش نیست                                                      و انکه را دانش است خواسته کم


شهید بلخی


                                                         "پایان"About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160