نیزه بازی

Posted on at


از جمله بازی های تفریحی ومحلی دروطن ما یکی هم نیزه بازی است که یک ورزش بسیار قدیمی ودلچسپ بوده که در مناطق مختلف کشور مانند غزنی، پکتیا، لوگر، خوست وامثال آن رواج دارد. نیزه بازی از جمله عنعنات خاص این مردم است که به آن احترام زیادی دارند. این بازی درایام مختلفی مانند، عید، میلۀ سال نو، عروسی ها، ولادت ها، ومراسم خوشی دیگری اجرا می کنند وهمه مردم در میدان نیزه بازی گرد هم آمده و آنرا تماشا می نمایند.اسپ هایی را که در وزرش نیزه بازی سوار می شوند ازمنطقه مشهور وزیرستان می آورند، به این سبب آنها را اسپ وزیری می گویند.این اسپ ها گردن بلند، گوش های تیز وباریک واندام متناسب وبه رنگهای مختلف مانند، مُشکی، ابَرش، سُرخون، کُرنگ وغیره هستند. آنان اسپ های خود رابا زین وجل های قشنگ، دستمال های ابریشمی پوپک دار، یال پوش های که در آنها آیینه های کوچک نصب شده است، می آرایند


.


نیزه ها نوک تیز دارند که از آهن وفولاد محکم ساخته وبه نوک چوب بانسی دو یا سه متره نصب می شود. طول چوب نیزه زیادتر به علاقه نیزه باز تعیین می گردد.


طریق اجرای نیزه بازی  


یک تن از بزرگان میخ های چوبی نیم متره را در چادری برداشته در وسط میدان مسابقه به فاصله چند چند قدمی به زمین نصب می کند.سپس نیزه باز سوار بر اسپ خود درحالی که با دست چپ لجام اسپ وبا دست راست نیزه را می گیرد، به نوبت در محل بازی رفته به هدف برداشتن میخ اسپ خود را به سوی آن می تازاند. در این هنگام دهلچی ها که درمحل نزدیک میخ ایستاده اند، که خاطر هیجانی کردن سوارکار واسپ ،صدای دهل را تند ترورساتر می سازند وتما شاچی ها که دراطراف میدان صف بسته اند برای موفقیت وی کف می زنند


.


سوار کاردرفاصله نزدیک به میخ خود را با نیزه به طرف میخ خم می کند ونوک نیزه را با قوت به میخ می کوبد وآنرا با مهارت و سرعت از زمین بلند می نماید. هر یک از اشتراک کننده گان این فعالیت را به نوبت انجام می دهند. هرکه موفقیت بیشتر کسب کرد به مرحله دوم بازی راه می یابد 


مرحله دوم بازی نیز همین طوراست که هرگاه بازی کن در این مرحله هم موفق شد، بعداز آن دستمالی را     به نوک خمچه یی می بندند یا قطی نصواری را که آیینه کوچک دارد به نیزه بازقهرمان می گیرند که آنها  راهم درحال تاخت اسپ با نوک نیزه خود بلند کند وهمه این حرکات باید با چندین بار تکرارو سرعت زیاد انجام پذیرند.


جریان مسابقه اغلباً دو یا سه ساعت را طول می کشد تا پایان یابد. ختم مسابقه با فیرهای شادیانه واتن ملی باخوشی وسرور اعلام می گردد. وبرای قهرمان مسابقه جوایز خاص و به دیگر نیزه بازان جوایزی از قبیل پول نقد، گوسفند، لباس نو، لنگی، وغیره داده می شود.این بازی بهترین سرگرمی برای افراد بوده که با شور و شادی خویش باعث تقویت روحیه یی دوستی شان می گردد


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160